Преглед и настройки преди печат

Преди да се отпечата презентацията е добре да се направи предварителен преглед на нейния вид. Това става като от менюто File се избере командата Print Preview

или чрез бутона Print Preview от лентата с инструменти Standard . След нейния избор видът на работния екран на системата се променя.

Лентите с инструменти се скриват, като на тяхно място се появява нова лента с инструменти – Print Preview. Показалеца на мишка променя вида си на лупа и при щракване с левия бутон на мишката върху текущият слайд, неговото представяне в работната областта се увеличава. При повторно щракване се намалява, така че да бъде видим целия. Първите два бутона от лента с инструменти Print Preview са Previous Page и Next Page. Те се използват за последователен преход между слайдовете. От списъчното поле Zoom може да се избира процентното намаляване или увеличаване на размера на текущия слайд. За изход от режима на предварителен преглед се избира бутона Close. При този режим може да се зададе и разпечатване на презентацията.