Бизнес изисквания


В информационната ера електронното плащане започва да става все по-важно. Бяха въведени нови финансови процедури и монетарни структури, които да рефлектират на технологичните възможности и изискванията на съвременната икономика. Глобализацията и Интернет промениха начина по който крайните потребители и компаниите извършват своите разплащания.
При традиционното плащане, определена стойност се прехвърля по няколко различни начина - документно или в брой. Разплащането в брой използва банкноти и монети, които се издават под контрола на правителствата. Документните плащания използват ордери, чекове, пощенски трансфери, акредитиви и банкови карти.
Различните методи за разплащане имат различни свойства. Те варират от пълна анонимност при плащанията в брой до пълна идентификация при плащанията с банкови карти. Различните транзакции могат да бъдат проследени в различна степен, а таксите за транзакциите са различни в зависимост от метода за разплащане. Причината за съществуването на толкова много механизми е, че съществуват различни обстоятелства - това дава на всеки механизъм пазарна ниша.
Както при традиционните методи за разплащане, така и електронните най-големия проблем е да бъде осигурено, че никой няма да може да копира цифровите пари и, че никой няма да може да открадне информацията за кредитната карта. Финансовите транзакции между отделните банки отдавна бяха приведени в електронен вид. SWIFT (Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication - общество за международни междубанкови финансови телекомуникации)" мрежата представлява частна мрежа, която напоследък се свързва към публични мрежи, като Интернет.
За да могат да емулират характеристиките на съществуващите схеми за разплащане, електронните системи за разплащания трябва да отговарят на определени изисквания. Системите за Интернет плащания трябва да бъдат много гъвкави - те трябва да поддържат различни модели на плащания за различни ситуации (примерно плащане чрез кредитна карта, в брой или чек). Периодът за плащането трябва да бъде договорен между двете страни.
Системите трябва да позволяват извършването на конверсия на цифровите пари от една в друга система за разплащане. Инфраструктурата за разплащане трябва да поддържа множество форми на разплащания, различни цифрови валути и освен това е необходимо сключването на договори с други доставчици на цифрови и реални финансови услуги - това ще позволи конвертирането на паричните средства в други системи.
За да има успех дадена инфраструктура за разплащане, тя трябва да бъде достъпна и добре приета от всеки. Потребителите трябва да имат възможност да ограничат своите загуби чрез въвеждането на минимален резерв или на максимална допустима сума за еднократно плащане - при надхвърлянето на тези лимити трябва да е необходимо допълнително потвърждение, преди извършване на плащането. Следенето на плащанията трябва да може да се извършва лесно. Инфраструктурата трябва е такава, че всеки да може да я използва без посредник (примерно банка).
Интернет може да поеме всички финансови транзакции, но поради защитни причини е необходимо използването на съществуващите финансови къщи за клиринг. Всяка транзакция включва купувач и продавач на продукти, информация или услуги. За всяка финансова транзакция е необходима и финансова институция, която да извърши паричния трансфер, дори в повечето случаи са необходими две финансови институции (на продавача и купувача). Електронното разплащане започва с комуникация между купувача и неговата финансова институция, при която купувача и нарежда да извърши плащане (примерно чрез изтегляне на средства от банкова сметка или от кредитната карта). След това парите се изпращат за клиринг към финансовата институция на продавача. Ако тя валидира парите, продавача ще получи потвърждение за плащането. След това, той може да започне да обработва поръчката.
Най-важният проблем на цифровите системи за разплащания е сигурността. Тъй като плащанията са с реални пари, системите за цифрови разплащания са основната цел на криминалния контингент във всички страни по света. В реалния свят, копирането на банкноти е трудно, но не и невъзможно, стига да е налице необходимото оборудване. Все пак, фалшифицирането на реалните пари отнема време и средства, а и съществува голяма вероятност банката да открие фалшификацията. В Интернет цените за копиране са почти нулеви, промяната на серийни номера е елементарно. Следователно трябва да се гарантира, че системата е защитена, в противен случай тя няма да се приеме от потребителите. Интернет е отворена мрежа, позволяваща на всеки да следи трафика на останалите - следователно съобщенията трябва да бъдат защитени от модифициране чрез използване на цифров подпис. Друг важен проблем е осигуряването, че парите ще достигнат до желаното местоположение. Примерно, когато плащате в магазин, давате парите на продавача (или касиера), но когато плащате през Интернет съществува възможност плащането да пристигне в друга банкова сметка, без това да бъде забелязано. Следователно за осигуряване защитата на финансовите транзакции са необходими специализирани технологии.


Изисквания към електронните разплащания


За да постигне успех една система за електронни разплащания трябва да отговаря на следните изисквания:
 • Масово приемане- системата трябва да се приема от възможно най-много потребители и търговци;
 • Анонимност- ако потребителите желаят, системата трябва да може да осигури тяхната анонимност;
 • Конвертируемост- цифровите пари трябва да могат да бъдат конвертирани в други парични средства;
 • Ефикасност- разходите за транзакция трябва да бъдат почти нулеви;
 • Гъвкавост- системата трябва да поддържа различни методи за разплащания;
 • Интеграция- системата трябва да поддържа интерфейси за връзка със съществуващи финансови приложения;
 • Надеждност- системата трябва да бъде с висока надеждност, с избягване на възможните сривове;
 • Мащабируемост- добавянето на нови купувачи и търговци не бива да се отрази зле на инфраструктурата;
 • Сигурност- системата трябва да позволява финансови транзакции по отворени мрежи, като Интернет;
 • Използваемост- плащанията трябва да бъдат толкова лесни, колкото плащанията в реалния свят.

За да позволи извършването дори на минимални по стойност плащания, системата не бива да създава допълнителни разходи и да влошава своята производителност. В реалния свят за да позволи плащания с кредитни карти, търговеца дължи около 4% от транзакцията на финансовите институции - това прави разплащанията с кредитни карти неприложими за малки суми.
След като получите цифровите си пари, трябва да имате възможност да ги внесете в банка или пък да ги съхраните. Това изисква тези пари да бъдат приемани навсякъде, по същия начин както кредитните карти или реалните пари. Това приемане трябва да е такова, че дори да е приемливо за хора, които не използват Интернет. Интернет транзакциите трябва да бъдат конфиденциални. Това налага защитата от трети страни, които биха желали да проникнат в транзакцията и дори ако те успеят да проникнат в нея да не могат да я прочетат (тъй като се използва кодиране). Съобщението от купувача към продавача трябва да бъде подписано за да гарантира, че никой друг няма да може да изтегли пари от сметката или кредитната карта на купувача без негово съгласие. Всяко съобщение трябва да бъде уникално - това ще гарантира уникалността на всяка финансова транзакция. След завършването на транзакцията, продавача изпраща потвърждение на купувача.
Финансовата система трябва да бъде достъпна и надеждна. Прекъсването или блокирането на инфраструктурата означава загуба за всички участници. Всеки участник трябва да може да завърши своята част от транзакцията, когато пожелае или когато му е необходимо. Една транзакция никога не бива да остава в незавършено състояние - плащането или се приема, или се отхвърля, но никога не остава в неустановено състояние. Неустановеното състояние означава възможност за загуба на парите в Интернет. Протоколът за разплащане трябва да следи и обработва случаите, когато мрежата или някой от участващите компютри претърпи срив. Обикновено в тези случаи цялостната транзакция става невалидна и действията по нея следва да бъдат повторени, но някои системи позволяват продължаването от точката на спиране на транзакцията.
Наподобяващите плащане в брой системи трябва да поддържат гарантиране на анонимност и непроследимост на транзакцията, тъй като това са основните предимства на реалното плащане в брой Това може да се постигне само ако за транзакцията не е необходимо присъствието на трета страна. Анонимността позволява скриване идентичността на потребителя, а непроследимостта не бива да позволява свързване на различните плащания на един потребител (не бива да се следят пазарните навици на потребителя, нито източниците на неговите доходи). Това може да се постигне чрез кодиране на всички обменяни съобщения. Все пак, анонимността се запазва най-добре, когато цената за проследяване на дадена транзакция е по-голяма от стойността на придобитата чрез това проследяване информация.
С разрастването на Интернет се увеличава и необходимостта от системи за разплащане. Тези системи трябва да могат да се справят с нарастващия брой потребители и търговци, без да влошат своята производителност. Поради това се предпочитат разпределените системи, при които сървърите за разплащане се намират на различни места в Интернет - това осигурява както производителност, така и надеждност в случаите на отпадане на даден сървър или мрежови сегмент.
Инфраструктурата за плащания трябва да поддържа съществуващите Интернет приложения чрез програмен интерфейс, така че да не е необходимо модифицирането на тези приложения.

Категории онлайн плащания


Както в реалния свят, така и в Интернет съществуват различни системи за разплащания и различни плащания. В зависимост от стойността в Интернет се различават следните три типа плащания:
 • Микро-плащания- транзакции със стойност по-малка от 5 (EURO или USD). Подходящите за тези плащания системи осигуряват минимални (почти нулеви) разходи за транзакции;
 • Потребителски плащания- транзакции със стойност от 5 до 500 (EURO или USD). Обикновено те се извършват чрез кредитни карти;
 • Бизнес плащания- транзакции със стойност над 500 (EURO или USD). Обикновено те се извършват чрез директен дебит или чрез фактури.

Всяка една от категориите онлайн плащания има различни изисквания за разходи и защитеност. Системите за микро-плащания са подобни на плащанията в брой, докато потребителските плащания обикновено се извършват чрез кредитни или дебитни карти. Бизнес плащанията обикновено се извършват чрез дебитиране на сметка или чрез фактури.

Интернет методи за разплащане


Също както в реалния свят, в Интернет има три различни типа системи за разплащане: предплащане, моментално плащане или плащане след получаване. Системите за предплащане обикновено работят чрез съхраняване на цифровите пари на твърд диск или смарт карта. Те могат да се считат за електронния еквивалент на плащането в брой. Файлът, съдържащ цифровите пари се нарича виртуален портфейл, като парите в него могат да се използват по всяко време за онлайн купуване на стоки или услуги. Предимството на електронното разплащане в брой е анонимността. Никой не може да проследи кой е платил за дадена услуга или стока. Това предимство обаче се губи веднага, когато стоките се доставят до физическото им местоположение. Основният недостатък на това разплащане е в физическото съхранение на твърд диск или смарт карта. Ако файла се загуби (повреди) се губят и парите. От друга страна всеки, който намери „портфейла" може да го използва.
Системите за моментално плащане са най-трудни за прилагане, тъй като изискват директен достъп до вътрешните бази данни на банки за да могат да извършат моменталния превод. При тях е необходима много по-голяма защита, което ги прави най-мощните системи. С цел намаляване риска от измами, при тези системи е добре да бъде приложен лимит за еднократно плащане.
При транзакциите с предплащане или с плащане след получаване достъпът до банката се извършва преди или след действителното извършване на поръчката. При този тип транзакции както в реалния така и във виртуалния свят се използват предимно кредитни карти. Все пак, кредитните карти са подходящи при определени условия - те са най-скъпи. При тях зашитата се осигурява на физическо ниво (използване на магнитни ленти, подписи и т.н.), което води до високи разходи за фалшифицирането им. Освен това, при тях цената на транзакция е висока.
Дебитните карти са с относително висока степен на защита, тъй като изискват потребителя да въведе своя PIN код - това е нещо, което се знае само от притежателя на картата. Все пак въпреки, че риска от измама и разходите за защита от грешки са малки, това повишава цената за комуникация, тъй като транзакцията протича за по-голям период от време.Търговски и банкови услуги в Интернет


Ролята на парите като средство за размяна при осъществяването на покупки и търговия се е променило през вековете. Заляти от новите технологични изобретения и съответните им предимства и недостатъци, ние привикваме към малко по-различен вид на парите, като кредитни карти, цифрови пари и техните доста нови производни - виртуални пари, е-пари, цифров кеш. Така попадаме на новата разплащателна система в Интернет, която става реалност. От друга страна, както знаем финансовите институции оперират с парите, като ги дават или вземат на заем. Тъй като разплащателната система се променя, очаква се и услугите предлагани от банките да се променят по същество, за да останат свързани с новите изисквания на мрежовата търговия.
Няма никакво съмнение, че ролята на парите в международната търговия е много важна. В миналото парите са имали различен израз. Веднъж са имали стойност и форма на злато или други ценни метали, т. нар златен стандарт, след това са били материализирани на хартия и са се наричали банкноти. В днешно време се променят и придобиват по друг вид - цифрови пари и ще се използват предимно в Интернет търговията. Интернет търговията е по-сложна, но спестява време и има бъдеще.
Въпросът обаче не е дали парите са важен компонент на търговията или не са, въпросът е в новия статус, новата перспектива. Парите, така както сме свикнали да ги използваме (като банкноти и монети) ще продължат да съществуват в реалния свят докато хората имат нужда от тях при всекидневните си пкупки. Ако обаче трябва да осъществите покупка по Интернет, ще се наложи да използвате някой от гореспоменатите цифрови пари. Грешно би било да смятате, че реалните и цифровите пари нямат нищо общо или пък че са различен вид пари. Всъщност имате нужда от реални пари (банкноти), за да можете да обезпечите цифровите пари. Вие не можете да имате цифрови пари, ако нямате банкноти, пари в кеш или просто пари в банката.
Някои от основните характеристики на цифрофите пари, които трябва да се вземат предвид при използването и управлението им са:

 • Независимост- сигурността на цифровите пари не трябва да зависи от това къде се намират в реалност
 • Сигурност- цифровите пари не трябв да се използват повече от веднъж. Което означава, че не трябва да е възможно да се изпратят на едни и същи цифрови пари на повече от едно място
 • Анонимност- цифровите пари трябва да запазват анонимността на потребителите
 • Плащане офлайн- търговците, които приемат цифрови пари не трябва да зависият от наличието на връзка към мрежата, за да се извърши някаква транзакция
 • Прехвърляемост- цифровите пари трябва да могат да се прехвърлят на други
 • Делимост- определено количество пари трябва да бъде делимо на по-малки количества


Системи за плащане


Системи за последващо плащане


Решения с кредитни карти


Плащанията с кредитни карти понастоящем са най-разпространения и предпочитан метод за плащане в Интернет. Използването на кредитни карти е елементарно и то се приема в световен мащаб. Купувачите могат да разгледат даден web сайт, да решат какви услуги или продукти са им необходими и да въведат информация за своята кредитна карта в HTML форма. Тази информация се изпраща към web сайта, откъдето или се събира и изпраща един път дневно към банка, или пък директно се проверява от банка - целта на тези проверкки е да се види дали потребителя има достатъчно кредит да плати за избраните от него стоки.
Системата за плащане с кредитни карти има определени предимства пред другите методи за разплащане. Този тип плащане се приема навсякъде и дава възможност на потребителите да натрупат разходи, които да платят в последващ момент от време (примерно в края на месеца). Тази система осигурява защита на потребителя, тъй като той има право да върне стоките в определен период от време и да си възвърне разходите, тъй като те не се взимат директно от неговата сметка. Кредитните карти не са обвързани с национални валути - конверсията се извършва автоматично.
В системата за плащане с кредитни карти участват четири страни: купувача, търговеца и техните финансови институции (банки). За да могат да използват кредитни карти, купувача и търговеца трябва да имат взаимоотношения с финансовата институция на купувача, която от своя страна трябва да има връзка с финансобагпа институция на търговеца. Купувачът получава своята карта от своята банка, а търговеца трябва да има договор с неговата финансова институция, позволяващ му да приема един или повече типа карти. Купувачите, желаещи да си купят нещо от търговеца му предоставят своята кредитна карта. Търговецът проверява валидността на кредитната карта, изпращайки информацията от нея към своята банка. Тази информация се препраща по финансовата мрежа към банката на купувача - тя я проверява и връща потвърждение на банката на търговеца. Въпреки, че този процес изглежда твърде сложен, той е проверен и утвърден и се използва ежедневно.
Въпреки, че все още има компании, които изискват информация за кредитни карти, без да предлагат кодиране, повечето компании използват механизми за кодиране и защита на информацията за кредитната карта, поръчката и потребителя. Ако няма кодиране, информацията може да бъде прихваната от хакери, които да я използват в последствие за свои цели.
За защита на плащанията с кредитни карти са създадени два стандарти - SSL (Secure Socket Layer) кодирането, създадено от Netscape и SET (Secure Electronic Transactions- защитени електронни транзакции), създаден от Visa и MasterCard. Разликите между SSL и SET са значителни - SSL кодира само трафика между web браузъра и web сървъра (между компютрите на потребителя и търговеца), докато SET представлява напълно завършено решение за разплащане, включващо не само купувача и търговеца, но и банките, необходими за плащането с кредитни карти.


WireCard


WireCardрешението се състои от няколко модули, позволяващи обслужването както на транзакции от типа бизнес-потребител, така и на бизнес-бизнес. Модулът за защитено онлайн плащане позволява защитено предаване на информацията от кредитната карта от потребителя към търговеца, използвайки Java аплет. Кодиращ информацията с ключ с големина 2048 бита. Аплетът използва RSA и BlowFish алгоритми за кодиране, осигуряващи висока степен на защита. С използването на днешните технологии са необходими приблизително 1022 години за декодиране на информацията.
Тъй като компанията се намира в Германия, софтуера може да бъде изнасян в коя да е държава без ограничения (освен ако държавата няма ограничения по отношение на вноса). Освен това, решението не е свързано с определен браузър или операционна система. Което го прави подходящо за всеки.
След въвеждането на информацията за кредитната карта, аплета кодира данните и ги изпраща към сървъра, който поема информацията и я препраща към банката за проверка. След като кредитната карта е била успешно валидирана, търговеца получава съобщение, че транзакцията може да бъде продължена.

CyberCash


CyberCashрешението кодира детайлите на кредитната карта по подобен на SET и SSL начин, но процедурата е малко по-различна. Кодираната информация за кредитната карта се изпраща към търговеца по такъв начин, че той да не може да я декодира. Търговецът препраща информацията към CyberCash сървър заедно с информация за общата сума на потребителската поръчка. CyberCash сървърьт след проверка инициира плащането по финансовите мрежи.

First Virtual


First Virtualе основана през 1994 г. и е единствената система за онлайн плащания, която е защитена без използване на кодиращи технологии. Тук защитата се осигурява чрез e-mail за потвърждение от потребителя. Ако потребителят не отговори в определен период от време с определен код, поръчката не се изпълнява. С цел защита от прихващане на информация за кредитната карта, вместо същинска информация се обменят специални ID кодове. Информацията за кредитната карта се съхранява еднократно на сървъра на First Virtual. откъдето на притежателя и се дава виртуален PIN, който се използва за всички транзакции. Дори тази еднократна операция не се извършва по Интернет - потребителя се обажда по телефон и съобщава данни за кредитната си карта. След това сървърът на First Virtual се грижи за транзакциите по плащанията по финансовите мрежи. Ако потребител желае да закупи някакъв продукт, той/тя изпраща PIN-а си чрез e-mail до търговеца, който от своя страна изпраща номера до First Virtual за верификация и идентификация на потребителя, като по този начин никога не знае кой е клиента в реалност. First Virtual след това изпраща e-mail за потвърждение на транзакцията и уверява, че клиента наистина е инициирал покупката.

Решения с фактури


Транзакциите с кредитни карти са разпространени в отношенията бизнес-потребител. За отношенията бизнес-бизнес (в2в) се използват най-вече фактури. Това е така поради големината на транзакциите, за които кредитните карти са неприложими (те имат определен лимит). Друга важна причина за използването на фактури е, че това е стандартния начин за плащане между компании - промяната му изисква реорганизация, която в повечето случаи е неоправдано скъпа. Третата причина за използването на фактури е, че при плащането с кредитни карти се плаща твърде голяма такса (до 4%). За по-малките компании тези 4% са границата между печалбата и загубата. Освен това, в страните, където кредитните карти не са популярни фактурите са начин за замяна на онлайн решенията за плащане.
За да бъдат фактурите добро решение за Интернет, те първо трябва да бъдат защитени - на първо място е необходимо идентификация на потребителя. Телефонното обаждане може да се използва само за потребител, който за пръв път ползва услугата. След това, потребителя може да се свърже през web сайт, само като въведе име и парола
За услугите от този тип отпечатването на фактури може да означава допълнителни разходи по-големи от самата цена на стоката. Онлайн воденето на сметки предлага възможността за минимизиране на разходите и автоматизиране на ръчните процеси. Едни от първите банки, преминали към електронно водене на сметки саBank One Corp.иBank of America, които предлагат тази услуга на своите онлайн банкови клиенти. Друго преимущество на електронното водене на сметки пред печатното е, че грешките са много по-малки.
Онлайн воденето на сметки създаде нов пазарен сектор в Интернет. Вместо фактурите да се плащат на най-различни места, онлайн воденето на сметки може да ги сумира и да позволи разплащането от едно място. Сайтовете за онлайн сметки са много интересни от друга гледна точка - те се посещават често от потребителите им (заради услугите). Което дава възможност за допълнителни маркетингови дейности, базирани на потребителския профил. Следователно, този пазар е интересен не само за банките, но и за традиционните Интернет портали.

Интернет чекове


Интернет чековете не са от особено значение, но все пак е необходимо да знаете за какво могат да ви послужат - те могат да бъдат много ценни за определен тип бизнес. Електронните чекове работят по подобен на обикновените чекове начин - потребителите получават цифрови документи от своите банки, на които трябва да напишат сумата, валутата и името на получателя. Електронния чек трябва да има цифров подпис от страна на издателя му.
Използването на чекове в САЩ и Европа е различно. Повечето електронни чекови решения се базират на американската система, която изисква чека да е подписан както от издателя, така и от този, на който трябва да се плати. Лицето на което трябва да се плати занася чека в банката, получава парите, а чека се изпраща обратно от банката на платеца.

NetCheque


NetCheque системата е създадена през 1995 г. от Института по Информационни Науки къмЮжно-Калифорнийския Университет. При нея е необходимо търговеца и купувача да имат открити сметки в NetCheque. За защита се използва Kerberos идентификация и паролиране. За да може да се извърши плащането с чек е необходимо инсталирането на специален клиентски софтуер, работещ като чекова книжка. Този софтуер позволява на купувача да изпрати кодиран чек на търговеца.
Търговецът може да получи парите от банката или пък да използва чека за друга транзакция. Изградена е специална финансова мрежа, която проверява чековете. Въпреки, че системата е подходяща и за микро-плащания, тя не се използва за това. Основният проблем е PKI инфраструктура, която е необходима за обмен на сертификати и подписване на чекове - през 1995 г. такава инфраструктура не съществуваше. Друга слабост на NetCheque е малката и потребителска база.

PayNow


PayNow услугата, създадена от CyberCash поддържа микро-плащания под формата на електронни чекове. CyberCash Интернет портфейла поддържа PayNow чекове, които могат да бъдат използвани в онлайн магазини, поддържащи CyberCash стандарта. Електронните чекове работят по подобен на кредитните карти начин, където потребителя зарежда своята сметка с реален паричен превод.

Echeck


Echeckсе разработва от американското министерство на финансите. Echeck прехвърля реалната система за разплащане с чекове във виртуалния свят с няколко ръчни стъпки. Този подход съответства на текущата бизнес практика и елиминира необходимостта от скъпия процес на пренастройване. Системата е високо защитена и може да се използва от всички потребители, имащи чекови сметки (тези сметки са популярни в САЩ, но не и в Европа).
Електронните чекове съдържат същата информация, както и хартиените, и са основани на същата законова рамка. Тези чекове могат да бъдат обменяни директно и могат да заменят всички отдалечени транзакции, понастоящем извършвани с хартиени чекове. От техническа гледна точка, софтуерът позволяващ тази аналогия използва FSML - език, специализиран за финансови услуги, цифрови подписи, сертификати.

Плащане след получаване на стоката


Друг метод за плащане, работещ в офлайн режим е плащането след получаване на стоката (Cash on Delivery - COD), Потребителите могат да поръчат онлайн стоки и услуги и да ги платят, когато те пристигнат при тях. Arktis (http://www.arktis.de/), едни от най-големите немски търговци на Macintosh софтуер използват тази система в своя онлайн бизнес. Потребителите им могат да разглеждат онлайн (или печатни) каталози, да поръчват по телефон, факс, поща, или e-mail и получават стоките в своя дом/офис. Служителят от куриерската служба, доставяща стоките, получава парите от потребителя. Тази система има предимството, че търговеца получава своите пари от куриера и не е необходимо да проверява всеки случай за коректност на потребителя. Ако купувача не желае да плати, пакета се връща на изпращача като куриера получава възнаграждението си от него.
Тази система улеснява продажбата на стоки и услуги на непознати потребители или на такива, които не желаят или не могат да плащат с кредитни карти. Обикновено този тип системи са по-скъпи, тъй като в тях има намесата на трета страна - куриер, като допълнителните разходи се поемат от купувача.

Необходим софтуер


За да може да бъде позволено извършването на плащане чрез кредитни карти, използвайки SSL кодиране, единственото което е необходимо е цифров сертификат на web сървъра, кодиращ трафика между купувача и търговеца. Сертификатът може да бъде създаден от сертификационен сървър, който може да бъде инсталиран на компютър в сайта на търговеца или може да бъде закупен, примерно отVeriSignтъй като тези сертификати се приемат от всички браузъри. За сертификатите, създадени от страни, на които се няма доверие (примерно на сертификатите, създадени от търговеца) е необходимо потвърждение от другата страна (купувача) че сертификата може да се използва. Проблемът при SSL е, че няма стандартен механизъм за комуникация на сървъра с банката. Всеки отделен случай се решава индивидуално.
Много банки предлагат услугата за поемане на плащанията. Ако имате търговски сайт, те могат да поемат всички задачи, свързани с плащането. За малките магазини това може би е най-доброто решение.
SET стандартът изисква инсталирането на специален софтуер на клиентския компютър, на сървъра на търговеца и на банковия портал. Този софтуер регулира необходимите за кредитните карти транзакции между въвлечените страни. Софтуер за SET стандарта се предлага от различни компании, примерно от HP и IBM.
Всички останали решения за плащания са частни. Повече информация за тях можете да получите от техния производител.

Системи за моментално плащане


Дебитни карти


Дебитните карти са едни от най-често използваните платежни средства (по-скоро в Европа, в САЩ са по-популярни кредитните карти). Разликата между кредитните и дебитните карти е, че при плащането с дебитна карта е необходимо да се въведе персонален идентификационен номер (PIN) и е необходимо хардуерно устройство, което да прочете информацията, съхранена на магнитна лента, вградена в дебитната карта. При кредитните карти, цялата информация е изписана на картата.
Всеки оператор има строги изисквания към устройствата за въвеждане на PIN. Клавиатурата и криптиращото устройство трябва да са затворени в общо пространство и не може да има жици или други връзки между тях, които да са достъпни отвън. На изхода от устройството излиза криптирана информация, която се предава на оператора. Той от своя страна я сравнява с криптираната информация, която съхранява при себе си за всяка карта, която съдържа данни за верния PIN за тази карта. При издаване на банкови карти системата на оператора генерира случаен PIN, криптира го и го съхранява към информацията за картата. Никъде в системата не се пази PIN-а в явен вид. При получаването на картата от клиента, той получава и запечатан плик, в който по контактен начин е отбелязан PIN-а в явен вид. Когато клиентът желае да смени PIN-а, той въвежда на банкомат новия PIN, който се криптира още в самото устройство и се предава криптиран на оператора, който от своя страна го съхранява към данните за картата. Кредитните карти дават възможност на клиентите да плащат без да е необходимо въвеждането на PIN.
Все още бизнеса с дебитни карти не е особено разпространен в Интернет. Това е така, тъй като при стандартното решение компютъра трябва да е екипиран с хардуерен терминал, който да прочита информацията от магнитната лента (все пак съществуват решения, при които PIN кода се заменя с потребителско име и парола, които могат да се използват при плащания от специализирани портали). Цената на тези терминали непрекъснато намалява и съществува вероятност те да станат стандартна част от всеки компютър. Магнитните ленти вече се заменят с електронни чипове на смарт карти Понастоящем смарт картите се използват главно за електронно плащане в брой, но за бъдеще те биха могли да заменят както дебитните, така и кредитните карти.

Директен дебит


Директният дебит е друго решение за последващо плащане, което се използва в онлайн транзакциите. Вместо да искат от потребителя номера на кредитната му карта, те питат за банковата сметка и банковия код на потребителя. По този начин парите могат да бъдат дебитирани директно от банковата сметка. Единственият проблем на тази система е подписа. За да можете да получите пари от банка ви е необходим валиден подпис на потребителя, положен върху поръчката.

Системи за предплащане


Електронно плащане в брой


Решенията за електронно плащане в брой използват софтуер, който съхранява цифровия еквивалент на парите върху твърд или флопи диск. Монетите и банкнотите се заменят от файлове, подписани с електронен подпис. Преимуществото на тази система е, че разходите за трансфера на пари са почти нулеви (единствените разходи са за Интернет връзката). За да можете да получите пари, трябва да се свържете към виртуален или реален АТМ, откъдето да получите електронни пари чрез директен дебит от банковата ви сметка или от кредитната ви карта. Трудността при този тип системи за разплащане е в осигуряването на достатъчна защита. Тъй като парите се съхраняват във файлове, трябва да се направи така, че да не е възможно парите да бъдат увеличени чрез копиране или промяна на файловете. Електронните монети и банкноти трябва да съдържат цифрови защитни знаци, които да не позволяват тяхната употреба повече от един път. Възможностите за измама се редуцират чрез използването на технологии за кодиране, цифрови и електронни подписи.
За да се емулира плащане в брой, цифровите пари не трябва да издават самоличността на човека, който ги използва. Системите за разплащане от този вид не бива да включват банка като посредник - електронните пари трябва да се разменят директно между двете участващи в сделката страни. Системите трябва да поддържат възможност за преобразуване на парите в по-дребни банкноти или монети. По-долу са представени някои от най-известните системи за електронно разплащане в брой.

DigiCash

Продуктът наDigiCashсе нарича e-Cash. e-Cash е система за електронни пари, чиято валидност се проверява online от съответната финансова институция. e-Cash е разработена от DigiCash и е представена от MarkTwain Bank Сейнт Луис през 1995 г. Дойчебанк АД, Франкфурт на Майн предлага e-cash като пилотен проект на своите клиенти от октомври 1997 г.
Решението на DigiCash е едно от най-добре приетите на пазара. За да може да използва e-Cash, потребите-ля трябва да има сметка в някоя от използващите e-Cash банки. След това, той може да тегли пари от тази сметка и да ги съхрани под формата на електронни пари върху твърдия си диск. Парите се намират във формата на токени. Самата транзакция между потребителя и търговеца се подпомага от специална банкова сметка, откъдето търговеца реално получава плащането от потребителя. e-Cash системата е с еднопосочен обмен на токени, което позволява електронните пари да бъдат използвани само един път (само за една транзакция между търговец и потребител). След това, търговецът не може да използва повторно получените електронни пари - те трябва да бъдат подадени на банката и обменени в реални средства. Всеки токен съдържа еквивалентна сума (на цифровите пари), случайно число (използващо се за сериен номер) и цифровия подпис на банката издател. Банката може да провери валидността на електронното плащане в брой без да се интересува от самоличността на лицето, което плаща - това позволява анонимното използване на електронните пари. Технологично това се постига чрез метода „сляп подпис".
Слепият подпис е патентована технология, създадена от основателя на DigiCash - Дейвид Чом. Технологията работи по следния начин: потребителя изисква електронни пари, създавайки първични токени; към тези токени се добавя сериен номер и токените се изпращат към банката; серийният номер е невидим за банката, тъй като се умножава с друго случайно число (наречено „сляп множител"), банката прибавя цифров подпис към токена и го връща към потребителя; потребителят разделя серийния номер на слепия множител и получава оригиналния сериен номер. Чрез този механизъм банката няма възможност да проследи токените на потребителите си и да види оригиналния сериен номер.
Потребителят може да използва цифровите си пари за разплащания в web сайтове, поддържащи DigiCash. Търговците, желаещи да работят с DigiCash също трябва да имат сметка в банка, участваща в системата.
e-Cash може да бъде разглеждан и сам по себе си като валута, финансовите институции трябва да използуват специални сметки. Те също гарантират превръщането в "истински" пари. Сигурността при e-Cash се постига чрез използуването на асиметричен криптографски алгоритъм. Достъпът до сметката може да бъде защитен допълнително чрез използуването на персонални пароли. Съхраняването на серийните номера на парите действително предотвратява повторното похарчване. Обаче може да има проблем с мащабируемостта.
Разходите за проверяване на автентичността на парите са относително високи, защото проверката трябва да се извърши online. Това означава, че приложимостта за микро-и пико-плащанията трябва да бъде оценявана внимателно. Всяко лице което има e-Cash сметка може да приема e-Cash пари.

NetCash


NetCash решението е създадено от Южно-Калифорнийския Университет през 1995 г. Една важна цел на този проект е използуването на вече съществуващи системи и процедури за счетоводство във финансовите институции. Това намалява първоначалните инвестиционни разходи. За разлика от e-cash, този метод се базира на децентрализиран подход. Следователно, проблемите свързани с големия брой пари и участници може да бъде решен по-лесно.
NetCash осигурява анонимни плащания в Интернет, използвайки електронна валута, поддържаща електронни разплащания в реално време. За да може да се сдобие с пари от валутния сървър, потребителя трябва да има сметка в сървъра на NetCheque. NetCheque системата, която бе спомената по-горе, осигурява защитена структура за онлайн разплащания, която може да бъде разширена, така че да включва и електронно плащане в брой. Комбинацията от NetCash и NetCheque дава възможност на потребителите да изберат нивото на анонимност, което желаят да ползват. Осигурената от системата анонимност не е толкова съвършена, както при DigiCash, тъй като NetCash парите могат да бъдат закупени само чрез NetCheque - сървъра на NetCheque може да проследи потребителите. Все пак, това не е особено вероятно, тъй като потребителите могат да изберат кой валутен сървър да използват.
Системата се базира на независими, разпределени сървъри на валута. Сървърите на валутата са местата за превръщане на анонимни в неанонимни пари. Всеки сървър на валута притежава една сметка на един счетоводен сървър. Клирингът се извършва от сървъра на валутата. Необходимо е да се потвърди интегритета на сървърите и тези сървъри на валута да приемат пари от други сървъри на валута. NetCash парите имат лицева стойност и сериен номер. Също, се съхраняват и адреса на издаващия сървър и дата на изтичане.
След като потребителя вече притежава цифрови пари, които могат да бъдат използвани за плащания към други потребители или търговци, без да разкриват самоличността на купувача (освен пред валутния сървър, използван за проверка валидността на парите). Тези пари са кодирани с публичен ключ и изпратени на дилъра. Анонимността на клиента може да бъде гарантирана, чрез използуването на нов ключ за сесия за всяко съобщение. Дилърът препредава получените пари, незабавно на своя сървър на валута. От сървъра на валута той или получава нови пари или съответната стойност ще бъде кредитирана към неговата сметка. Крайният клиринг се извършва от сървъра на валута.
Серийните номера на всички пари. Които не са изпратени обратно и още не са изтекли, се съхраняват в сървъра на валута, за да се избегне двойното плащане. Това означава намалена анонимност. Анонимността може да бъде увеличена чрез обмяна на парите на друг сървър. Сигурността се постига посредством един хибриден криптографски алгоритъм. Както и при e-cash ние имаме метод, който изисква много комуникации. Използуването на микро-плащания, обаче, би могло да бъде по-ефикасно. Всяко лице може да приема NetCash пари, защото системата позволява свободна обмяна на пари.

CyberCoins


CyberCash системата за разплащания с кредитни карти, разгледана по-горе поддържа и модул/система за микро-плащания, наречен CyberCoins CyberCoins дава възможност за плащания в размер 0.25-10 цента, които са прекалено малки за кредитните карти.
За всеки потребител и търговец се осигуряват специални контейнери за пари в брой, които се помещават на специален Интернет сървър и служат като сметки в CyberCoins. CyberCoins сметките се захранват чрез CyberCash портфейл. За да може да се плати чрез портфейла, от web браузъра се подава специална команда, която изисква от потребителя да потвърди плащането. След потвърждаването, парите се прехвърлят електронно от сметката на потребителя в сметката на търговеца. Транзакцията е защитена чрез използването на кодиране. Поръчката на потребителя се изпраща към търговеца, който добавя свои данни към нея, като модифицираната поръчка се изпраща към CyberCash. портал, който прехвърля парите между отделните сметки.

IBM Micro Payment


Тази система е създадена от отдела наIBM в Израели се базира на ваучъри. Системата позволява преобразуване на елементарни HTML връзки във връзки за разплащане. Това решение използва съществуващата инфраструктура за разплащане на доставчика на Интернет услуги. Щракванията върху определена връзка се регистрират в log файловете на търговеца и се зачисляват към определен потребител. Изискуемото плащане се прехвърля към доставчика на Интернет услуги, който дебитира парите от банковата сметка на потребителя. Тази система се използва едва от няколко пилотни проекта в Интернет.

MilliCent


MilliCentсистемата е създадена от DEC (Digital Equipment Corporation, закупена в последствие от Compaq). Тя се базира на система от ваучъри, позволяващи разплащания под един цент. Системата изисква намесата на брокери, които обикновено са ISPs и финансови институции. Брокерите продават ваучъри на потребителите и управляват портфейла с ваучъри на търговците. За да може да плати, потребителя трябва да обмени получения от брокера ваучър за друг ваучър - валиден за конкретния търговец. Всички ваучъри се управляват от Milli Cent портфейл.
За да се гарантира сигурността на този метод се използуват еднопосочни хеш функции, които могат да бъдат изчислени бързо (например MD-5). Освен това, разходите за незаконно декодиране на едно удостоверение (това означава намирането на обратната на използуваната хеш функция) са много по-големи от стойността на удостоверението. Възможен е голям брой транзакции при ниски разходи в сравнение с другите два дискутирани метода. По принцип, всяко лице може да бъде регистрирано при един брокер и след това може да приема електронни плащания. Няма анонимност, но има възможност да се купят удостоверения от различни брокери. В този случай може да бъде създаден неголям профил на потребителя.
MilliCent решението е подходящо за микро-плащания. MilliCent се използва от няколко пилотни проекта, но не е ясно дали ще намери реално приложение, тъй като системата не гарантира анонимност.

Смарт карти


Смарт картите са особено популярни в Европа, а напоследък започват да навлизат и в САЩ. Телефонните карти, здравно-осигурителните карти и дебитните карти съдържат чипове, носещи информация за телефонни импулси, здравна информация или финанси. Всяка издадена в Европа дебитна карта съдържа информация за притежателя и неговата сметка. Вече съществуват системи, които могат да съхраняват електронен еквивалент на пари в чипа. Парите в картата са кодирани и защитени с парола. За да може да се плати чрез смарт карта е необходим хардуерен терминал, където тя да бъде поставена. Терминалът изисква въвеждането на ключ, преди да инициира паричния трансфер.
Смарт картите осигуряват на търговците възможността да получават парите си в своята банкова сметка в момента на плащането Най-голямото преимущество на смарт картите е, че те могат да се използват както във виртуалния, така и реалния свят. Примерно е възможно картата да се кредитира чрез внасяне на пари на гише, а след това тя да се използва в Интернет. Другите основни предимства са относително добрата защита и простите операции по обслужване - всичко това води до ниски разходи за транзакция. В Европа са установени два стандарта за този тип карти - Mondex във Великобритания и GeldKarte в Германия.

Mondex


Mondex е дъщерна компания на MasterCard, базирана във Великобритания и особено популярна в САЩ. При нея парите могат да бъдат прехвърляни чрез четци за смарт карти, включени към телефони, ATMs и специални електронни портфейли. Четците могат да се свържат към банката и да инициират трансфера между нея и потребителя. След като парите са заредени в смарт картата, те могат да бъдат прехвърляни към търговци или бизнес партньори чрез електронен портфейл. Парите могат да бъдат обменяни между всички, притежаващи Mondex карта. Mondex поддържа до 5 различни валути в една карта, които могат да бъдат обменяни в банката за всяка друга валута. Все още не съществува механизъм, позволяващ на притежателя на картата сам да преобразува валутите една в друга, тъй като смарт картите не поддържат валутни курсове.
При тази система не е необходима банка като посредник. Mondex гарантира анонимността по същия начин, както при реалните разплащания в брой. Това е и недостатък, тъй като дава поле за изява на престъпния контингент. Понастоящем само няколко web сайта поддържат разплащания с Mondex карти, но за в бъдеще техния брой ще се увеличи, поради минималните разходи за транзакции и възможността за извършване на микро-плащания (таксата заплащана от потребителя за всички транзакции е 1.5 английски лири месечно).
Mondex е базирана на строги защитни правила, виртуално непозволяващи никаква измама. Системата използва VTP (Value Transfer Protokol - протокол за обмен на стойности), базиран на строго кодиране за защита движението на парите. Mondex е затворена система, тъй като парите могат да се движат само между Mondex карти.
Mondex позволява на потребителите да заключват картата в случай, че я изгубят. След това, банките могат да възстановят стойността на притежателя на картата. Картите не могат да бъдат използвани от някой друг, тъй като се изисква допълнителен PIN код.

GeldKarte


През 1997 г. немските банки започнаха да издават нови дебитни карти с вграден чип. Този чип поддържа необходимите за електронно плащане в брой функции, като картите с този чип се наричат GeldKarte. Всички дебитни карти в Германия бяха заменени с този нов тип карти. Основното различие с Mondex е в начина за зареждане на картата с пари. Тук е необходим специален терминал.
За да бъде позволено плащането със смарт карти е необходимо разширяването на съществуващи устройства. Все още не се планират хардуерни устройства за персонална употреба, тъй като това би позволило на даден човек да проследи всички транзакции между смарт картите.
Популярността на тези карти в магазините непрекъснато се увеличава. GeldKarte (или MoneyCard) е много привлекателна алтернатива за електронния бизнес, тъй като разходите за транзакциите са минимални - 0.3% (за сравнение при кредитните карти те са 4%). Това е идеалното решение за микро-плащанията.
Недостатъкът на картата от гледна точка на потребителите е, че те предварително трябва да са заредили картата с пари, а от това съществува риск да загубят лихва в сравнение с влагането на тези пари в банка. Другият основен недостатък е, че това решение се използва само в Германия.

VisaCash


VisaCash е решение, което понастоящем се тества в няколко държавиви. VisaCash картите са в два варианта - еднократна карта (подобна на телефонните карти) и многократна карта (която може да се презарежда с пари, подобно на Mondex и GeldKarte). Тези карти се използват пилотно в Интернет, но в реалния свят вече са широко разпространени - най-масово приложение те получиха по време на олимпийските игри през 1996г. В Атланта. От тогава може да се каже че тези карти не търпят някакво развитие.

Необходим софтуер


Нито едно от разгледаните по-горе решения не се базира на отворени стандарти. Следователно е необходим специален софтуер за решението на всяка компания.

Сравнение на технологиите за плащане


След като разгледахме три типа онлайн плащания може да бъде направена съпоставка, кое от тях съответства на поставените в изисквания от Таблицата.Съответствие на технологиите за разплащане с поставените бизнес изисквания
  Последващо плащане Моментално плащане Предплащане
Масово приемане Високо Ниско Ниско
Анонимност Ниско Високо Средно
Конвертируемост Високо Високо Високо
Ефикасност Ниско Високо Високо
Гъвкавост Ниско Ниско Ниско
Интеграция Високо Ниско Средно
Надеждност Високо Високо Високо
Мащабируемост Високо Високо Високо
Сигурност Средно Високо Средно
Използваемост Високо Средно Средно


От таблицата е видно, че технологията с последващо плащане има най-голямо съответствие с поставените бизнес изисквания и това е причината тя да се използва най-масово в Интернет. Останалите технологии не са особено популярни в Интернет. При тях все още няма установени стандарти и много неща все още се разработват. Въпреки, че това звучи като недостатък, липсата на стандарти дава възможност за интегриране на нови технологии, примерно SET.Система за електронни разплащания с банкови карти в Интернет. Електронни разплащания в България чрез системата epay.bg


Общо описание и цел на системата


Целта на системата е да се осигури възможност на български търговци да получават плащания по Интернет, инициирани с национални и международни банкови карти. Другата цел е да се даде възможност на притежатели на национални дебитни карти да извършват плащания в Интернет с български търговци. Системата осигурява средства за въвеждане необходимата информация от двете страни на плащането, осъществява връзка с националния картов оператор - БОРИКА.


Какво е необходимо за функционирането на една такава система


От страна на търговците:
Търговецът трябва да притежава банкова сметка в банка, която обслужва картови пащания и да сключи с нея договор за POS - терминал.
Търговецът трябва да осигури средства (технически и програмни) , с които да представя стоките и услугите, които предлага в Интернет.
Търговецът трябва да осъществи връзка с оператора на системата за разплащане

От страна на клиента:
Клиентът трябва да притежава банкова карта.
Притежателят на национални дебитни карти трябва да потвърди желанието си да извършва разплащания в Интернет от съответния ATM - терминал с въвеждането на своя PIN.
Картодържателят трябва да притежава достъп до Инетрнет.

Общи принципи за функциониране на системата


 1. Клиентът се регистрира в системата, като въвежда еднократно информацията за банковата си карта.
 2. Търговецът от своя страна също се регистрира в системата , като предоставя информация за виртуалния POS - терминал, който притежава.
 3. На всеки клиент се дава негов клиентски идентификационен номер/КИН/, а на търговеца - негов търговски идентификационен номер/ТИН/. Тези два номера са публични и служат за представянето на двете страни една пред друга. Тези номера могат да се съобщават свободно, както на клиентите, така и на търговците.
 4. Двете страни, за да участват в системата получават своето потребителско име и парола. Те са поверителни и се съхраняват от клиента и от търговеца.
 5. В общия случай всяка страна може да инициира плащане, знаейки КИН или ТИН на другата страна.
 6. Основна особеност на системата е, че търговецът НИКОГА не получава специфична информация за клиента или данни за неговата карта. Системата предоставя на търговеца само необходимата информация, че даден КИН е извършил плащане в негова полза. В случаите, когато търговецът е регистриран в системата, че ще доставя стоки на адреса на клиента, той получава адреса за доставка включен към информацията за плащането.
 7. Клиентът никога не вкарва повторно номера на картата си. Картите се регистрират в системата еднократно, тази информация се съхранява на сървър, който не е пряко свързан с Интернет в криптиран вид и се свързва с КИН на клиента. При плащане, клиентът нарежда на системата да задължи негова карта в полза на търговеца, като посочва коя карта да се избере /в случай, че е регистрирал няколко карти/ по потребителското име на картата, което педварително е въвел.
 8. Системата изпраща запитване до националния оператор за картови разплащиния БОРИКА, в което се посочва данните за виртуалния POS - терминал на търговеца, данните за картата на клиента и сумата на транзакцията. БОРИКА обработва тази информация и връща на системата отговор, дали плащането е извършено или е отхвърлено - без да се уточняват причините за отказа. Системата предава тази информация на търговеца и в случаите, когато плащането е успешно, търговецът предоставя стоката или услугата на клиента.
 9. Търговците имат винаги възможност да отменят вече извършено плащане в тяхна полза при възникнали спорове по доставката от тяхна страна.
 10. Системата предоставя на двете страни подробни справки за извършените преводи, платените или отказани доставки, лимитите по картите, движението за търговец и клиент.
 11. Всички плащания, без изключение се инициират само след изрично потвърждение от клиента.
 12. Търговците могат да изпращат искания към клиентите за плащане на определени сметка. Съществува система за осъществяване на масови плащания с абонаментен характер за търговци, които предоставят стоки или услуги, които се заплащат периодично. След получаването на искане за плащане нищо не се предприема, докато клиентът не потвърди искането.

Парола и e-mail - нотификация


Всеки клиент въвежда свое потребителско име и парола. Паролата се въвежда двукратно, за да може системата да сравни двете въвеждания, защото те не се показват на екрана. Паролата трябва да е над шест знака, като задължително трябва да съдържа поне две цифри и поне две букви. Системата не приема пароли само от букви или само от цифри. За системата има разлика дали буквите са въведени като главни или малки, както и прави разлика между кирилица и латиница. Паролите могат да съдържат знаци, като "_", "!", "?" без "интервал". В никакъв случай за парола не трябва да се използва PIN-кода на самата карта.
Паролата служи за представяне на клиента пред системата. След като тя е въведена коректно, системата счита, че всички нареждания, отправени към нея са от името и със знанието на клиента. По тази причина е много важно клиентът да запази в тайна своята парола.
Системата дава възможност по желание на клиента, всяко плащане, което извърши да бъде потвърдено и с e-mail от системата. Освен това системата издава периодичен бюлетин, който разпраща до своите клиенти по e-mail.