Уводът има за цел да ви информира относно главните аспекти на курса.
В случай, че имате нужда от допълнителна помощ просто натиснете "За контакт" от менюто.

Цел на курса

Целта на курса е да представи основните принципи, подходи и техники при Проектирането на Човеко-Машинния интерфейс - ПЧМИ. Наблегнато е особено на построяването на проекта и тестващите методи за развитие и оценяване на прототипите, а също така и на психологичните страни при ПЧМИ. Практическите уроци, разрешаването на задачи и самооценяващите въпроси са включени като помощни инструменти за взаимодействие между преподавателя и студента.

Курсът се основава на учебник и някои допълнителни учебни материали, които са разработени от експерти в ПЧМИ. Има голямо разнообразие от упражнения, илюстрации и примери в учебника, които подкрепят темите и дават примери от живота, свързвайки празнините между теорията и практиката.

Задачи на курса

След завършване на курса, Вие трябва да можете да :

Общ преглед на съдържанието на курса

Хорариумът на курса е 60 часа. Курсът се състои от шест модула. Всеки един от първите пет модула се състои от съдържание, задачи с учебна цел описващи това, което трябва да прочетете за този модул, упражнения, въпроси отговарящи за проверката на вашите знания и задание, което да изпратите на преподавателя. Обратно на това, шестия модул е посветен единствено на вашия заключителен проект.

Общият преглед на съдържанието на курса като хорариумно разпределение може да бъде представено както следва :

Проектиране на човеко - машинен интерфейс

Модул Заглавие Подзаглавия Време
0 Въведение в курса
 • Цел на курса
 • Задачи на курса
 • Общ преглед на съдържанието на курса
 • По нататъшно описание на модулите
 • Учебни материали
 • Как да учим в този курс
 • Оценяване
2 часа
1 Въведение в ПЧМИ
 • Какво е ПЧМИ
 • Защо е ПЧМИ в образованието
 • Компоненти на ПЧМИ
 • Къде и как да използваме ПЧМИ
8 часа
2 Човешки аспекти
 • Познавателни структури за ПЧМИ
 • Визуално възприятие и изобразяване
 • Внимание и умствени модели
 • Интерфейсни метафори и концептуални модели
8 часа
3 Дизайнерски аспекти
 • Принципи на потребителски - централизирания дизайн
 • Изисквания и използваемост в учебния дизайн
 • Йерархичен и познавателен анализ на задачи
 • Рамка за структурния дизайн
8 часа
4 Поддръжка на дизайна
 • Процес на поддръжка на дизайна
 • Указания, стандарти и инструменти
 • Взаимодействащи задачи и техники
 • Интегрирана среда за учебен дизайн и ПЧМИ
8 часа
5 Оценяване и използваемост
 • Ролята на оценяването
 • Събиране на данни - методи и техники
 • Експерименти и стандартизация
 • Резултати от оценяването и изпълнение
 • Експертни оценки
8 часа
6 Финално задание Финален проект включващ проектирането на част (урок) от курса по ПЧМИ на WWW 18 часа

Допълнително описание на модулите

След въведението и прегледа на ПЧМИ в първия модул, човешките аспекти (напр. възприемане и представяне, умствени модели и интерфейсни метафори) са в основата на следващата част на курса. Дадени са примери за оценяването на визуалните възприятия и мултимедийните технологии в образователните и обучаващи материали.

Третият модул на курса е посветен на методите и техниките за взаимодействащо проектиране. Като основен подход е представен Потребителски - Централизирания Дизайн, а практическите упражнения (сцени, декори и моментални снимки) са включени за обучението по анализиращите задачи и структурното ПЧМИ.

Четвъртият модул дава преглед на съществуващите дизайнерски инструменти за поддръжка и ръководства за тяхната употреба. Дискутирани са някои стандартни и прототипни техники относно различните взаимодействащи задачи, технически средства и начини на връзка.

Последният модул от курса преди модула за финалния проект е оценяващата част. Използваните тестващи техники (наблюдение, контролиране, интервюиране, въпросници) са представени в сравнителни методи предлагащи лесно разбиране на силните и слабите им страни.

Учебни материали

Учебник

Избрани ресурси (колекция на Gery Perlman)

За допълнителни материали (книги, уеб адреси, и др.) извън вашия учебник, моля посетете библиотеката.

Как да учим в този курс?

При обучението от разстояние - без контакт лице в лице - е много важно да организирате подходящо вашето време и хорариум. Опитайте се да вършите малко работа всеки ден и не се опитвайте да свършите всичко в последния ден. Следващите стъпки са препоръчителни за всеки един от модулите:

Тази последователност ще бъде същата за всички модули. Ще трябва да учите съгласно "разписанието", за да получите крайните знания. Когато представите финалния си проект, работата ви ще бъде приключена напълно след като получите обратен отговор във възможно най-кратко време.

Оценяване

Kрайната оценка ще се сътои от две части : петте писмени задания (модул 1 - 5) и един финален проект.

Всяко писмено задание ще трябва да изпращате на преподавателя. Може да намерите тези задания на този уеб сайт. Всяко задание носи 10% (общо = 50% към вашата крайна оценка). Ще се опитаме да отговорим на заданията ви колкото е възможно по скоро.

Инструкциите за крайния проект са също достъпни на този уеб сайт. Това задание носи 50% от крайната оценка. Изпитът ще се състои от презентация на крайния проект и някои въпроси, отнасящи се до съдържанието на курса и проекта.

 

Този Web site за курса по ПЧМИ е разработен от:
Ася Станимирова
Copyright © 2001