Всяко име на област е изградено на йерархичен принцип – състои се от отделни части разделени с точка, като най-дясната част представлява име на област, която е най-високо в йерархията (то се нарича още “top-level domain” - имена на области на най-високо ниво). Съществуват над 200 имена на области на най-високо ниво.

Ако името е от три символа, то означава област от определен тип. Ето няколко различни типове области.

com

Големи корпорации или бизнес организации

edu

Образователни институции

gov

Правителствени организации (без военни)

mil

Военни организации

net

Доставчици на Интернет услуги

org

Други видове организации

Когато последната част е от два символа, обозначава област държава. Ето и няколко примера за обозачения на държавни области:

au

Австралия

fr

Франция

uk

Великобритания

us

САЩ

bg

България

gr

Гърция

Обикновенно втората (отдясно наляво) част от името се използва за идентифициране на организация, а всяка следваща част е или име на по-малко подразделение, или (когато е на първо място) име на компютър или устройство. Така примерa www.ripe.net - може да се дешифрира като име на компютър (www), предлагащ услугата WWW в организацията ripe, чиято дейност е свързана със световната мрежа Интернет (net).

За преобразуването и съответствието между имена и IP адреси се грижат специализирани компютри в Интернет, наречени DNS сървъри, или сървъри на имената. За всяка една област в Интернет трябва да има поне един сървър на имената. По този начин цялата йерархия от имена на обласи в Интернет се реализира чрез йерархията от сървъри на имената.

Повечето приложения в Интернет работят по схема, която най-общо се нарича клиент/сървър. Обикновено клиента е програма на локалния компютър на потребителя в Интернет, а сървър е програма разположена някъде на отдалечен, но свързан в Интернет компютър. Клиентът заявява, че се нуждае от някаква услуга (информация) и сървърът отговаря като доставя необходимата информация. Типични приложения в Интернет, които отговарят на тази схема (на този модел) са Web, DNS, електронна поща (e-mail), прехвърляне на файлове (FTP), и много други. Например, когато искаме да разберем IP адреса на компютъра www.ripe.net, нашият компютър (клиент) трябва да се обърне към DNS сървър (сървър) и да поиска от него тази услуга. DNS сървъра отговаря с конкретния IP адрес: 193.0.2.123, като го изпраща на клиента (нашия компютър).

Съществува едно устройство (компютър), което е отговорно за правилното свързване между всички други компютри и устройства в Интернет – маршрутизатор.

Маршрутизатора (router) представлява специално устройство, което изпълнява дейност, подобна на полицаите, регулиращи уличното движение. Той прочита IP адреса на получателя на информацията, изпратена от даден компютър, и я изпраща в правилната посока. Възможно е информацията да премине през няколко маршрутизатора, преди да достигне крайната си цел.

назаднапред