Съдържание:

1. Въведение

2. JavaScript

3. Client-Side JavaScript и DOM

4. Server-Side JavaScript

5. JavaScript: борбата между браузърите

6. Common Gateway Interface

7. Java

8. Java: цената на сигурността

9. Java и JavaScript

10. CGI срещу Java Servlets

11. Упражнения

12. Допълнителни ресурси

Въведение

С развитието на глобалната мрежа Интернет и особено на услугата World Wide Web, технологията на статичните страници бързо остарява. Потребителските изисквания нарастват и се налага да се създават страници, които да бъдат динамични, да използват информация от бази данни, да реагират на потребителските действия преди и след зареждане на страницата. С развитието на техниката, появата на мощни компютри и бърза връзка с Интернет става възможно и включването на мултимедия в страниците.

За да се задоволят новите очаквания на потребителите на Интернет, са създадени различни средства за разработка на динамични Web страници, разделени принципно на два вида:

средства, работещи на системата на клиента - JavaScript, Java, VBScript, ActiveX

средства, работещи на сървъра - CGI, ASP, PHP, Server Side Java Script, Java Servlets

назаднапред