Начало Цели Участници Дейности Публикации Новини
   
   

Участници
 • Координатор: Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция

  Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) – Координатор на проекта. АУРЕ е неправителствена организация, създадена през 1998 г. Сред основните цели на АУРЕ е прилагането на принципите за устойчиво развитие и опазване потенциала на околната среда, основани на интегрирано управление, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, намаляване потреблението на ресурси. От 2006 г. АУРЕ е член на Европейска мрежа за научно-приложни дейности в областта на устойчивото управление на урбанизираните територии – URBAN-NET по 6-та Рамкова програма на ЕС. АУРЕ създаде публична медия "Ековизия ТВ" и в началото на 2008 г. получи лиценз от Съвета за електронни медии.

 • Софийски университет "Св. Кл. Охридски" - ЦТИО

  Център по технологии на информационното общество (ЦТИО) към СУ „Климент Охридски”. Създаден на основата на проект по програма ФАР, ЦТИО е интердисциплинарен образователен и научно-изследователски център към Факултета по математика и информатика на СУ, който през 2008 г. ще отпразнува 120-годишен юбилей от своето основаване.

 • Европейска интеграционна и информационна асоциация на журналистите - София

  Сдружение „Евроинтеграция и информация” - неправителствена организация, учредена през 2002 г. от бивши и настоящи журналисти с цел да информира обществото за процеса на евроинтеграцията и съпътстващите я дейности. Сдружението е организирало редица семинари и кръгли маси, свързани с популяризирането на практиките в ЕС и нашата готовност да бъдем конкурентоспособни.

 • Русенски университет "А.Кънчев"

  Център за Европейска интеграция, международно сътрудничество и мобилност (ЦЕИМСМ) към Русенски университет „Ангел Кънчев”. ЦЕИМСМ организира и координира международната дейност на Русенския университет по линия на международни програми, проекти и договори в областта на обучението, образованието и научно-изследователската работа на преподаватели, служители, студенти и докторанти на Университета. ЦЕИМСМ изпълнява и функциите на регионален информационно-консултативен център за Северна България по европейски програми за научни изследвания и технологично развитие.

 • Технически университет - Варна
 • Тракийски университет

  Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора. ДИПКУ е наследник на Педагогическото училище, Полувисшия институт за детски учителки, Института за повишаване на квалификацията на учителите в Стара Загора. ДИПКУ квалифицира педагогически кадри по всички учебни предмети и степени на средното общообразователно училище.

 • Технически университет - София
 • Клуб "Млади таланти"

  Клуб Млади таланти – неправителствена организация, учредена през 2005 г., чиято основна цел е да изгради устойчива среда за развитие на младите хора с интереси в областта на науката, технологиите и изкуството и да създаде възможности за тяхното професионално реализиране.

Участници
 
За контакт

Национален център по мобилност
e-mail: mobility@fmi.uni-sofia.bg
тел.: +359 2 71 35 09
факс.: +359 2 71 35 43