Начало Въведение


Курсът е с времетраене 18 часа и е разделен на две части. Първата част (информация - Интернет) е за придобиване на обща представа и запознаване с основните понятия при използването на Интернет. Трябва да сте в състояние да работите с основните интернет услуги, да използвате браузър и инструменти за търсене, да анализирате резултатите, да отпечатвате интернет страници или данните от търсенето.

Втората част (комуникация) е за запознаване с електронната поща (e-mail) и нейното значение. В резултат на обучението ще можете да изпращате и получавате писма чрез електронна поща, както и да прикрепя файлове към тях, ще създавате и организирате папки за съхраняване на писма.

Warschauer, M. (2001). Online communication. In R. Carter & D. Nunan (Eds.), The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages (pp. 207-212). Cambridge: Cambridge University Press. // http://www.gse.uci.edu/markw/oc.html

LIKIT – Lithuanian language for Information Technology. // http://www.likit.lt

E. Valavicius. I. Tamosaityte. The maze of internet. Smaltija, 1998. 264 p. ISBN 9986-708-22-2. // http://daugenis.mch.mii.lt/VPUMedziaga/turinys.htm

Europe computer driving license. // http://www.ecdl.lt

Beata GrebliauskInternet Explorerne. Komunikaciniu mokejimu struktura ir turinys. // http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-m-7/grebliau.html

INTERNET EXPLORERVA.MIF.VU.LT // http://Internet Explorerva.mif.vu.lt

Information socInternet Explorerty development committee // http://www.ivpk.lt/main.php?cat=3&gr=1&id=projektai/elpa.html

Indre StasiunInternet Explorerne. Verslininku antspaudu tapo skaitmeninis parasas. // http://www.online.5ci.lt/Article.asp?Lang=L&ArticleID=6640

Press release agency ‘ID4’. E. business: the prospect of Digital signatare in Lithuania. Information sovInternet Explorerty development committee at The Government of Republic of Lithuania. http://www.ifko.ktu.lt/~otas/Medziaga/Elektroninio
%20paraso%20perspektyvos%20LInternet Explorertuvoje.pdf

nav
check
check
check
check