Съдържание Въведение Изложение Заключение Съкращения Литература


Заключение


Дискутираните в настоящата разработка тенденции в Интернет икономиката дават представа за основните насоки за развитие на бизнеса в Интернет. Всяко от разгледаните направления е в процес на постоянна промяна и усъвършенстване, което е свързано с еволюирането на самата електронна среда и приспособяването на хората към научните постижения. Едно нещо обаче остава неоспорим факт - присъствието на всеки бизнес в Интернет вече не е просто лукс, а растяща необходимост. Днес компаниите трябва да преосмислят начина за осъществяване на бизнес. Настъпващите в света на бизнеса и технологиите скоростни промени дават нов вид на правилата и разклащат закостенелите схващания. Технологията вече не само поддържа бизнесстратегията, но тя е и нейна неизменна съставна част. Ефективното използване на технологиите е от основно значение за поддържане на конкурентоспособността и за запазване на дългосрочни полезни взаимоотношения.
Преходът към е-бизнес представлява цялостна и фундаментална промяна в технологията. Е-бизнесът е нещо повече от собствена страница в Интернет или онлайн витрина. Ако желаете да превърнете своята компания в истински е-бизнес, е необходимо цялата дейност да се интегрира и усъвършенства ­ от маркетинга и пласмента до доставките и търговските връзки.
Интернет въведе съвременния начин за осъществяване на бизнеса в световен мащаб, наложи новите правила и очерта трайните тенденции в търговията: електронно представяне на стоки и услуги, виртуална реклама, гарантирана покупко - продажба чрез експедитивни поръчки и сигурни разплащания.