Съдържание Въведение Изложение Заключение Съкращения Литература


Изпоплзвана литература


  Амор, Д., "(Р)еволюцията на Е-бизнеса" (2000), ИК "ИнфоДАР", С.

  Михайлов, Г., "Етапи и развитие на елетронната търговия" (2001), "РАН Дизайн", С.

  Маджаров, И., "Интернет за персонален компютър" (1997), С.

  Cronin, Mary J., "Doing Business on the Internet: how the electronic highway is transforming American Companies" (1994), VNB, NY

  Porter, Michael E., "Competitive Advantage" (1985), Ch.1