Съдържание Въведение Изложение Заключение Съкращения Литература


Съдържание
Г ЛАВА 1
Възникване и развитие на Интернет като средство за пренасяне на информация

  История
  Архитектура на Интернет
  Интернет протоколи
  Общо описание на TCP/IP протоколи
         Протоколи и услуги ориентирани към пренасяне на информация
                TCP (Transfer Control Protocol)
                SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
                FTP (File Transfer Protocol)
         Протоколи и услуги осигуряващи и разрешаващи връзките в мрежата
                ARP (Address Resolution Protocol)
                ICMC (Internet Control Message Protocol)
                IGMP (Internet Group Management Protocol)
                IP (Internet Protocol)
                RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
                UDP (User Datagram Protocol)
                DNS (Domain Name System)
         Услуги
                MAIL (Computer Mail (E-Mail))
                FTP (File Transfer Protocol)
                TELNET (Network Terminal Protocol)
                USENET
                WEB или World Wide Web
  Система за имена на домейни
  World Wide Web
  Електронен обмен на документиГЛАВА 2
Електронен бизнес (е-бизнес). Класификация на стратегиите при електронния бизнес. Категории е-бизнес

  Дефиниране на понятието е-бизнес
  Основни характеристики на е-бизнеса
  Разработване на стратегия за електронен бизнес
  Класификация на стратегиите при електронния бизнес
  Категории е-бизнес
         Е-банки
         Е-търговия
         Е-справки
         Е-инженеринг
         Е-франчайзинг
         Е-хазарт
         Е-обучение
         Е-поща
         Е-маркетинг
         Е-оперативен мениджмънт на ресурсите
         Е-сделкиГЛАВА 3
Електронна търговия (е-търговия). Бизнес модели за електронна търговия

  Интернет Икономика
         Основни термини в Интернет икономиката
         Дефиниране на Интернет икономика
         Четирислоен модел на Интернет икономиката
                Инфраструктурен слой
                Слой на Интернет приложенията
                Слой на посредниците в Интернет
                Слой на Електронната търговия
  Разновидновидности на електронната търговия
         Отношения Бизнес - Бизнес (Business-to-Business, B2B)
         Отношения Бизнес - Потребител (Business-to-Consumer, B2C)
         Отношения Потребител - Потребител (Consumer-to-Consumer, C2C)
         Търговски отношения по частни компютърни мрежи
  Бизнес модели за електронна търговия
         Определение на бизнес модел
         Верига на добавената стойност и бизнес модели
         Електронен магазин (E-shop)
         Електронна доставка (E-procurement)
         Електронен търг (E-auction)
         Електронни хали (E-mall)
         Пазар при 3-то лице (third party marketplace)
         Виртуално общество (virtual community)
         Доставчик на верига на добавената стойност (value chain service provider)
         Интегратори на ВДС (value chain integrators)
         Обща платформа (collaboration platform)
         Информационно брокерство, доверителни и др. услуги (Information brokerage, trust and other services)ГЛАВА 4
Интернет-базирано обучение

  Причини за Интернет-базираното обучение
         Мултимедиен модел на обучение
         Обучението като част от стратегията на фирмата
  Новата парадигма
  Разходи за обучение
  Софтуер за управление на обучението
         Saba Software
         Internet UniversityГЛАВА 5
Е-Маркетинг

  Предимства и недостатъци на онлайн маркетинга
         Предимства
         Недостатъци
  Сравнение с традиционния маркетинг
  Маркетинг технологии в Интернет
         Форми на електронен маркетинг
                Дискусионни списъци
                Usenet групи
                Файлове с подписи
                Пощенски сървъри и електронна поща
                Изявления
                FAQ (Frequently Asked Questions - Често задавани въпроси)
                FTP и Gopher
                Поздравителни картички
                Бюлетини и брошури
                Популяризиране на web сайтовете чрез друга медия
         Интермаркетинг програма
  Web дизайн
         Силата на Интернет
         В основата е съдържанието
         Правила за корпоративен дизайн
         Помощ при навигация в сайта
         Цветова схема
         Размер на използваните файлове
         Интернет устройства
  Привличане на посетители към сайта ви
         Завоюване на пазарен дял чрез съдържанието на сайта
         Предлагане на безплатна информация
         Персонализация
         Поддръжка на онлайн и офлайн четене
         Кръстосан маркетинг и кръстосани продажби
         Бъдете по-бързи от вашите потребители
         Маркетинг, използващ специални събития
  Маркетинг лице в лице
         Информационни технологии
         Създаване на връзки с потребителите
         Маркетинг, насочен към потребителя
         Модерни технологии за персонализацияГЛАВА 6
Плащания в Интернет

  Бизнес изисквания
         Изисквания към електронните разплащания
         Категории онлайн плащания
  Интернет методи за разплащане
  Търговски и банкови услуги в Интернет
  Системи за плащане
         Системи за последващо плащане
                Решения с кредитни карти
                       WireCard
                       CyberCash
                       First Virtual
                Решения с фактури
                Интернет чекове
                       NetCheque
                       PayNow
                       Echeck
                Плащане след получаване на стоката
                Необходим софтуер
         Системи за моментално плащане
                Дебитни карти
                Директен дебит
         Системи за предплащане
                Електронно плащане в брой
                       DigiCash
                       NetCash
                       CyberCoins
                       IBM Micro Payment
                       MilliCent
                Смарт карти
                       Mondex
                       GeldKarte
                       VisaCash
                Необходим софтуер
         Сравнение на технологиите за плащане
  Система за електронни разплащания с банкови карти в Интернет. Електронни разплащания в България чрез системата epay.bgГЛАВА 7
Сигурност в Интернет

  Създаване на стратегия за сигурност
         Защита на информацията
         Информационна политика
         Заплахи и предизвикателства в Интернет
         Социално инженерство
         Защита разчитаща на неизвестност
         Решаване на въпросите със сигурността
         Оторизиране
  Криптографски средства
         Дефиниране на понятието криптография
         Основни понятия при криптографията
         Причини за използване на криптиране
         Криптиране със секретен ключ
         Криптиране с обществен ключ
         Сравнение между криптирането със секретен и обществен ключ
         Криптографски метод Steganography
  Приложения за криптиране
         Налагане на конфиденциалност
         Криптиране на електронна поща
         Прилагане на технологиите за криптиране
         Цифрови подписи
  Модерен поглед върху електронния подпис
  Конфиденциалност при Интернет
         Следи в мрежата
  Сигурност на финансовата информация
         Firewall
         Филтриращи Рутери
         Application layer firewall - Proxy
         SET