Цели:

Успешно завършилите курса ще владеят основните принципи за проектиране, разработка и провеждане на електронно обучение.

Съдържание:

Курсът разглежда основни въпроси на електронното обучение - същност, методи и модели, стандарти, технологии и софтуерни средства.

Завършва с разработка на проект или изпит.

Организация:

  • Учебните материали и ресурси в електронен вид са достъпни чрез сайта на курса.
  • Лекционните занятия представляват резюме и дискусия върху материал, който студентите са прочели предварително.
  • В упражнения се усвояват принципи и технологии за проектиране и разработка на материали за електронно обучение
  • Има текущи задания, които студентите трябва да изпълнят в определен срок
  • Разработват се проекти в малки групи, които се демонстрират и защитават пред групата.

Правила за e-mail комуникация:

E-mail се изпраща до лектора и асистента със subject: elearning

Провеждане:

Сряда
Лекции от 9 до 11 часа в 321/322, ФМИ
Упражнения от 11 до 13 часа в 321/322 зали, ФМИ