Изборен курс по   Е Л Е К Т Р О Н Н Н О   О Б У Ч Е Н И Е

доц.Илиана Николова, ст.ас.Евгения Ковачева
iliana@fmi.uni-sofia.bg, epk@fmi.uni-sofia.bg