Речник на термините

Термин

Обяснение

Английски

 

Български

   

Applet

 

Аплет

 

Малка програма, която се вгражда в HTML страницата и се изпълнява от виртуалната машина на браузъра. Създава се с програмния език Java.

Archive

 

Архив

 

Файл, съдържащ в себе си един или повече компресирани файлове.

Bandwidth

     

Физическа характеристика на телекомуникационна система, която показва скоростта на прехвърляне на данните. При аналоговите системи се измерва в цикли за секунда (Hertz), а при цифровите в двоични битове за секунда (bit/s).

Browser

 

Браузър

 

Осигурява интерфейса на крайните потребители към WWW. Браузърът комуникира с HTTP сървър, за да получи хипермедийни документи, като следи за намесата на потребителя, инициира необходимия трансфер на документи и ги обработва по съответен начин, за да бъдат форматирани и изведени на екрана.

Bridge

 

Мост

 

Специализирано мрежово устройство за връзка между две локални мрежи (или два сегмента от една локална мрежа). Устройството няма собствен IP адрес и остава невидимо за потребителя. Неговото предназначение е да минимизира трафика между отделните сегменти (локални мрежи) които свързва, като пропуска само необходимия трафик и поддържа таблица с адресите на всички работещи мрежови устройства, свързани към сегментите (локалните мрежи), които той съединява.

CGI (Common
Gateway Interface)

     

Интерфейс към Web сървъра, реализиран чрез CGI скриптове, с помощта на които функционалността му се увеличава многократно. CGI скриптът е програма, която се изпълнява на сървъра като отговор на запитване или заявка на потребителя. CGI скриптове могат да се пишат на всеки програмен език, но на практика се използват два езика: Perl и C.

Client

 

Клиент

 

Система/компютър, която ползва предоставените от сървъра услуги.

Client/Server

 

Клиент/Сървър

 

Основен комуникационен модел в съвременните компютърни мрежи, при който за едно приложение се използват едновременно ресурсите на сървъра и клиента. Трябва да се има предвид, че сървърът и клиентът се различават по програмните си функции, а не по своето месторазположение, т.е. могат да бъдат разположени на един и същи компютър. Всеки клиент в този смисъл ползва ресурсите на сървъра. Свързването на един потребител към друга машина от мрежата реализира този модел и потребителя се явява клиент на отсрещната машина.

Computer Network

 

Компютърна мрежа

 

Среда, в която два или повече компютъра са свързани помежду си посредством кабел, модем или друг вид връзка и си взаимодействат в тази среда с помощта на специализирано програмно осигуряване, инсталирано на всеки един от тях.

Cookie

     

Малък файл, в който сайта може да записва данни за избора на потребителя, които да използва по-късно при връщане на отговор.

DNS (Domain
Name System) server

 

Сървър на имената

 

Специализиран сървър (компютър) в Интернет, който се грижи за преобразуването и съответствието между имена и IP адреси. За всяка една област в Интернет трябва да има поне един сървър на имената.

Domain name

 

Име на област/домeйн

 

Имената на домейни (области) позволяват към IP адресите да се асоциират буквено-цифровии имена, с чиято помощ компютрите могат да се групират по географски принцип или по тяхната принадлежност към някаква организация. Всяко име на област е изградено на йерархичен принцип – състои се от отделни части разделени с точка, като най-дясната част представлява име на област, която е най-високо в йерархията (то се нарича още “top-level domain” - имена на области на най-високо ниво).

Downloading

     

Процес, при който се премества файл или програма от компютър в мрежата върху използвания в момента от потребителя компютър.

E-mail

 

Електронна поща

 

Интернет услуга, чрез която човек може да изпрати на друг, независимо от разстоянието или местоположението, просто текстово съобщение и/или произволни файлове, съдържащи изображения, звук, видеофилми.

FTP (File Transfer
Protocol)

 

Протокол за пренасяне
на файлове

 

Дава възможност за трансфер на файлове между два компютъра.

Gateway

 

Шлюз

 

Виж Router (Маршрутизатор).

Host

 

Хост

 

Компютър, през който потребителите могат да използват услугите предоставени от мрежата.

HTML (Hypertext
Markup Language)

 

Eзик за хипертекст

 

Език, описващ форматирането на информацията във всяка Wеb страница. Това е основната теxнология, контролираща какво и как показва един Wеb браyзър.

HTTP (Hypertext
Transmission Protocol)

 

Хипертекстов протокол

 

Мрежов протокол, чрез който се осигурява достъп до документите в Wеb. Предствлява още езика, на който си говорят всеки Wеb-сървър и Wеb-клиент.

Hyperlink

 

Хипервръзка

 

Хипервръзката представлява част от Web страница, която с едно натискане на мишката довежда потребителя до изображения, видео и аудио клипове, или други Web страници. Всеки текст или част от картина може да бъде хипервръзка.

Hypermedia

 

Хипермедия

 

Теpмuна хипеpмедuя е естественo pазшupенuе на хипеpтеkста, т.е. съдъpжанuетo на всеku дokyмент вkлючва oсвен текст още и гpафukа, вuдеo, звyk (които заедно обозначаваме като мyлтuмедuя). Всеки тuп медuя в хипеpмедuйния документ мoже да се свъpже kьм другu хипеpмедuйнu документu.

Hypertext

 

Хипертекст

 

Метoд за opганuзацuя на информацията, onuсвайки спобнoстта дokyментu да се свързват заеднo, uзnoлзвайku думи и фpазu. Има две интеpесни xаpактеpистики:
1. Не налага pед uлu йеpаpxuя в uнфopмацuята – самo връзки. Така хипеpтеkста noддържа инфopмацuята организирана по начuн, nogoбен на този в чoвешkuя мoзъk.
2. Пoзвoлява uнфopмацuята да uма pазлuчнu вpъзku към друга uнфopмацuя.

Interconnection

     

Физическо и логическо свързване на телекомуникационни мрежи, от една или различни организации, с цел потребителите да могат да разговарят помежду си или да използват услуги, предлагани от тях или друга организация.

Internet

 

Интернет

 

Две или повече мрежи, свързани помежду си посредством специализирани устройства, които осъществяват маршрутизацията на данните между различните мрежи на основата на множеството от протоколи TCP/IP.

Intranet

 

Интранет

 

Понятие, появило се в края на 1995 година, отразяващо тенденцията за усвояване на стандартните Интернет информационни технологии и услуги в рамките на съществуващи корпоративни компютърни мрежи. Това означава интегриране на TCP/IP протоколи и услуги към протокола на една вътрешно корпоративна мрежа. Самата мрежа може да бъде или не свързана към Интернет.

IP address

 

Интернет адрес

 

Представлява 32-битово число, обикновено записвано като 4 десетични числа (октети или байта), разделени с точки, например 194.141.13.68. IP адреса идентифицира компютъра в Интернет. Всеки един IP адрес се състои от две части: адрес на мрежа и адрес на компютър в рамките на неговата мрежа.

IRC (Internet
Relay Chat)

 

Разговор по Интернет

 

Позволява разговор в реално време, чрез текстови съобщения, между хора свързани в мрежа.

ISP (Internet Service
Provider)

 

Интернет доставчик

 

Компания, осигуряваща достъп до Интернет. Съществуват хиляди ISPs, всеки от които предлага различни условия, цени и схеми на плащане за своите клиенти.

Jargon

 

Жаргон

 

Термин, описващ множеството съкращения, които се използват в мрежата Интернет. Ето някой от най-често използваните:
ASAP –> As Soon As Possible –> възможно най-бързо
BR –> Best Regards -> най-добри пожелания
BTW –> By The Way –> между другото
FAQ –> Frequently Asked Questions –> често задавани въпроси
FYI –> For Your Information –> за ваша информация
IAC –> In Any Case – при всички случаи
LOL –> Laughing Out Loud –> умирам от смях
OTOH –> On The Other Hand –> от друга страна
PLS –> Please –> моля
TIA –> Thanks In Advance –> предварително благодаря
TYVM –> Thank You Very Much –> благодаря много
XOXO –> Xugs And Kisses –> целувки и прегръдки

Java

     

Програмен език, създаден от Sun Microsystems Inc. Базиран е на обектно-ориентирания подход в програмирането и е платформено независим, т.е. написаните на него програми могат да се изпълняват на различни системи, работещи с различни операционни системи. С Java могат да се създават всякакви приложения – най-често това са аплети.

JavaScript

     

JavaScript е обектно ориентиран скриптов език, създаден от Netscape Communications Corporation. Скриптовете представляват блокове програмен код, който е "вграден" в Web страницата и се интерпретира по време на изпълнение.

LAN (Local
Area Network)

 

Локална мрежа

 

Компютърна мрежа, която обединява компютри, периферни, мрежови и други устройства, разположени в отделна сграда или в малка географски ограничена област.

Link

 

Връзка

 

Връзка между два компютъра или документа в мрежа.

Mbit/s

 

Мбит/с

 

Мярка, показваща скоростта на прехвърляне на данните при цифровите системи – милион бита за секунда.

Modem

 

Модем

 

Устройство, което изпраща и приема данни по телефонната линия до и от друг компютър, като ги преобразува в съответния формат.

MTA (Mail
Transfer Agent)

     

Програма на сървъра, която транспортира предаването и изпращането на e-mail между два компютъра свързани в мрежа.

MUA (Mail
User Agent)

     

Програма инсталирана на Client, през която потребителя проверява своя e-mail. Такива програми са Outlook Express, Netscape MailClient, The Bat, Eudora и т.н.

Network Protocol

 

Мрежови протокол

 

Правила, които описват начина на комуникация между два компютъра в мрежа.

NIC (Network
Interface Card)

 

Мрежова карта

 

Хардуерна част на компютъра, която се използва за изпращане и получаване на сигнали до и от други устройства, с които той е свързан в локална мрежа.

NNTP (Network
News Transmission
Protocol)

     

Протокол за четене и пренасяне на USENET news през TCP/IP.

Node

 

Възел

 

Всеки компютър или устройство, свързан към компютърна мрежа.

Perl

     

Език за програмиране, с който се създават базирани на сървъра приложения.

Ping

     

Програма, която изпраща информация, предизвикваща съответен отговор от търсената машина. По този начин може да се измери времето, за което се осъществява цикълът въпрос-отговор между двете машини.

Plug-in

     

Допълнителен програмен модул, инсталиран към Web браузър. Задачата му е да обработи правилно и бързо определени текстови, графични, звукови, видео и други видове формати, които са вмъкнати в Web страница. Предназначен е за визуализиране по подходящ начин на информация, коeто не е зададенo в съответствие с езика HTML. Специфични са за всеки браузър и в повечето случаи е необходимо да бъдат инсталирани допълнително.

POP (Post Office
Protocol)

     

Протокол, използван при четенето на e-mail.

Portal

 

Портал

 

Термин, обикновенно използван за сайт, предлагащ огромно количество ресурси и услуги.

Router

 

Маршрутизатор

 

Специализирано мрежово устройство, което извършва маршрутизация с цел прехвърляне на информация между два произволни компютъра в Интернет, всеки от които е свързан към своя локална мрежа, като тези мрежи могат да бъдат разнотипни.

Routing

 

Маршрутизация

 

Процес (дейност), подобен на регулирането на уличното движение. Изпълнява се от маршрутизатори, които прочитат IP адреса на получателя на информацията, изпратена от даден компютър и я изпращат в правилната посока. Възможно е информацията да премине през няколко маршрутизатора, преди да достигне крайната си цел.

Server

 

Сървър

 

Система/компютър, която осигурява услуги за други системи или компютри в компютърната мрежа.

Surfing

 

Сърфиране

 

Процес на разглеждане на сайтове в Интернет.

TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet
Protocol)

     

TCP и IP са два от най-важните протоколи използвани в Интернет. С тези термини всъщност се описват два софтуерни механизма, позволяващи на множество компютри да обменят данни помежду си.

Top Level Domain

     

Име на област на най-високо ниво (представлява най-дясната част на domain name – например com, net, org, bg, it и т.н.)

URL (Universal
Resource Locator)

 

Адрес на ресурс в
Интернет, Унифициран
локатор на ресурси

 

Уникален индетифициращ адрес за всеки един ресурс в Интернет. Състои се от три части - тип на протокола за достъп, име на сървър и разположение на ресурса вътре в сървъра.

USENET News

 

Новини

 

USENET е самостоятелна система, която създава среда за дискусии и информационен трансфер между хора с общи интереси, разделени на групи. Предаването на новини чрез Интернет е услугата NEWS, която се реализира от NNTP протокола.

Videoconference

 

Видеоконференция

 

Видеоконференциите са способ за предаване на звук и картина между две или повече физически разделени лица. Идеята е участниците да могат да разговарят един с друг, да се чуват и да се виждат – все едно са на едно място. Постига се с помощта на камери и микрофони, които да предават съответно видеообраза и звука, монитори, които да изобразяват видеокартината и високоговорители – за звука. Допълнително може да има управляващи устройства, чрез които да се дава думата на един или друг участник в разговора.

WAN (Wide Area
Network)

 

Глобална мрежа

 

Компютърна мрежа, която обединява компютри, периферни устройства, мрежови и други устройства, разположени в обширна географски неограничена област.

Web page

 

Wеb стpанuца

 

Хunеpмедuен дokyмент, който се създава с помоща на езика HTML и се съxpанява в oбukнoвен теkстoв файл с pазшupенuе HTM uлu HTML. Включва koмбuнацuя oт информацията, която трябва да бъде визуализирана u начина, по който да бъде визуализирана.

Web site

 

Сайт

 

Съвкупност от взаимно свързани Wеb стpанuци с общо предназначение.

WWW (World
Wide Web)

 

Обикновенно се
използва само Web,
Хиперпространство

 

Представлява хипертекстова система - сбор от статични и интерактивни HTML (хипермедийни) докyменти, които са свързани помеждy си. Достъпът до тях се осъществява през HTTP протокол.