Насоки за структуриране и офoрмяне на дипломна работа

Kатедра "Информационни технологии", ФМИ

I. Какво трябва да включва текстът на дипломната работа?

1. Заглавна страница, съдържаща следната информация

  • Име на учебното заведение, факултет, катедра;
  • Тема на дипломната работа;
  • Дипломант, специалност, факултетен номер;
  • Научен ръководител и (ако има) консултант;
  • Населено място, дата;

2. Съдържание - Списък от заглавията на отделните глави, подчасти, приложения и съответните номера на страници.

3. Увод – Кратко въведение в темата и описание на структурата на дипломната работа.
Тук се изяснява какъв е проблемът, който се решава и какво е решението, което се предлага. Кратко, в няколко параграфа, се формулира:

  • кой е потенциалният потребител на продукта/резултата от дипломната работа;
  • в отговор на каква потребност на този потребител се прави разработката, с какви изисквания и ограничения трябва да е съобразено решението;
  • какво решение се предлага (какви цели си поставя дипломантът);
  Описва се и структурата на дипломната работа - изброяват се отделните части и приложения с кратък коментар за съдържанието им.

4. Изложение (по-долу е дадено подробно описание)

5. Заключение - Поглед назад към извършената работа, критична самооценка, приноси на дипломанта, насоки за възможно развитие на работата и др.

6. Използвана литература - Списък от публикации (автор, година, заглавие, издателство), както и Интернет адреси на основните източници, използвани при подготовката на дипломната работа.

ВАЖНО! Всяко заглавие, включено в този списък, трябва да бъде цитирано поне веднъж в текста на дипломната работа, като тези препратки трябва да бъдат смислени - в подкепа на изложението и в съответствие със съдържанието на източника. И обратно, всеки цитиран в текста източник трябва да се съдържа в списъка с използваната литература.

Примери за цитиране в текста на дипломната работа: … Съвременното дистанционно обучение предполага "осъществяване на връзка между хора и ресурси с помощта на комуникационни технологии за цели, свързани с обучението" (Collis, 1996, стр. 17) …

… Според някои автори ( Moonen, 1995; Van den Brande, 1993) …

Пример за цитиране на различни по вид източници в списъка с използвана литература:

  • книга: Van den Brande L (1993) Flexible and distance learning John Wiley: Chichester, UK
  • статия в списание: Collis B (1995) Networking and distance learning for teachers: A classification of possibilities. In Journal of information technology for teacher education, vol. 2, N 2, pp. 117-135.
  • статия в сборник: Moonen J (1995) Communication and information technology as change agents. In Collis, Nikolova & Martcheva (Eds) Information technologies in teacher education: Issues and experiences for countries in transition UNESCO, Paris.
  • доклад от конференция: Collis B (1996) Pedagogical Re-engineering: Design issues and implementation experiences with the WWW as a learning environment Paper presented at ED-MEDIA-TELECOM 1996, Boston, MA.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се използват повече от една публикации от един и същ автор и от една и съща година, след числото за годината се добавя: а,б,в…, например: Collis,1995а), (Collis, 1995б)

7. Приложение (ако разработката го изисква): текстове на програми, разпечатки на екрани и др.

8. Резюме на дипломната работа на български и английски език оформено като Web страница. Дължината на текста да не надхвърля два стандартни екрана.

II. Какво да включва изложението?

 1. Обзор на проблемната област и теоретична обосновка на предлаганото решение. С какво се е запознал дипломантът и на какво се основава решението на проблема (теоретична област, подходи, методи, изследвания, софтуер, които е проучил, използвал, адаптирал за нуждите на дипломната работа).
 2. Проектиране на решението на проблема - Описание на избрания теоретичен/технологичен метод, на основните проектни решения, както и план за реализацията на проекта и тестването.
 3. Описание на реализацията - Тук се описва не само резултатът, но и процесът - какви технологични решения са взети по време на работата и защо. Включва се и Ръководство за потребителя (ако е необходимо).
 4. Тестване, оценка и усъвършенстване – необходимо е в процеса на работа дипломантът да търси обратна връзка - да предложи разработката си на потенциални потребители и/или експерти за тестване, мнение и препоръки (желателно е да разработи въпросник, който да се попълни от тестващите и впоследствие да се приложи към дипломната работа). В тази част се описва от кого и как е извършено тестването, какви са резултатите от него - оценките на тестващите, както и какви изменения/подобрения е направил дипломантът в отговор на препоръките.

ЗАБЕЛЕЖКА:Допустимо е обединяването на някои точки, както и добавянето на други, в зависимост от спецификата на дипломната работа.

III. Изисквания за обема и типографското оформление на дипломната работа.

 1. Обем на дипломната работа- Минималният обем на дипломната работа е 50 стандартни машинописни страници, без да се включват съдържанието, приложенията и списъкът с използваната литература. Една стандартна машинописна страница съдържа 30 реда, като на всеки ред има не повече от 60 символа. Това приблизително се равнява на една страница формат А4 форматирана с размер на шрифта 12 пункта и междуредово разстояние ред и половина.
 2. Използване на чуждоезични термини - Ако в дипломната работа са използвани преведени на български чуждоезични термини, тяхното оригинално наименование се посочва в скобки.
 3. Стил на изложението - Стилът на изложението в дипломната работа е академичен, без използване на жаргонни думи. Текстът не трябва да съдържа правописни и пунктуационни грешки.
 4. Други изисквания - Страниците, фигурите и таблиците се номерират с арабски цифри. При първо използване на съкращение в скобки се посочва пълното название, за което е използвано съкращението.