Единици за измерване

Компютърът обработва информацията под формата на електрически импулси. Всеки един електрически импулс има две състояния: наличие на напрежение и отсъствие. За да бъде възможно измерването на потока данни, който се обработва, първото състояние се означава с 1, а второто – с 0. По този начин най-малката единица за измерване на информация може да има само две стойности. Тя се нарича бит и се записва 1 b (bit).

Осем бита образуват 1 байт, който се означава с 1 B (byte). В един байт може да се съхрани приблизително един знак, като буква, цифра или друг символ. Той се запазва като поредица от 0 и 1. Така например, ако въведете думата memory ще са Ви необходими 6 байта, за да я запазите в даден документ. В таблицата са дадени следващите по големина мерни единици:

Мерна единица Означение Равностойност В байтове
Килобайт 1 KB 1 024 B 210 b
Мегабайт 1 MB 1 024 KB 220 b
Гигабайт 1 GB 1 024 MB 230 b
Терабайт 1 TB 1 024 GB 240 b

Ако напишете половин страница текст, ще се Ви необходими около 1 килобайт, за да го запазите. Ако текста е много голям, от порядъка на 500 страници, то ще са необходими приблизително 1 МВ.