Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Представяне на платформа за подпомагане участието на МСП в европейски мрежи за съвместно производство

 
 

При производството на съставни продукти се изгражда производствена мрежа, чиито предприятия са отговорни за разработване и доставка на подсистеми и/или компоненти. Доставчиците на по-ниски нива, обикновено малки и средни предприятия (МСП), извършват дейности, които най-често са краткосрочни, свързани са с множество проектантски промени, произтичащи от по-високите нива, и изискват използването на различни технически средства – в много от случаите това са средствата, използвани от големите производители.

 

Работещите в такава бизнес среда МСП са принудени да разчитат на голям брой технически средства, които не са интегрирани, трудно се използват и често са неефективни. Повишават се разходите за придобиване и интегриране на тези технически средства - задължителни съгласно оригиналните производители, както и разходите за обучение на персонала.

 

С присъединяването на България към Европейския съюз се появиха нови предизвикателства за МСП. Те трябва да реагират адекватно на натиска за непрекъснато обновяване и технологична адаптация, засилван от разширяването на европейския вътрешен пазар и нарастващата конкуренция. Доставчиците в една производствена мрежа се конкурират по отношение на цена, качество и време за изпълнение, а прозрачност и надеждност са основни показатели за качеството на процеса.

 

Едновременно с предизвикателствата се появиха и нови възможности за МСП в Европа. Стана възможно и желано участието им в европейски производствени мрежи. Увеличи се и финансовата подкрепа за МСП, включваща субсидии от Европейския съюз, отделни европейски държави с нарастващи икономически интереси в Балканския регион, различни национални фондове и институции.

 

В началото на 2006г., с одобрението и финансовата подкрепа на Европейската комисия, консорциум от европейски разрабочици, потребители и изследователи започна изграждането на ефективна, интегрирана и потребителски ориентирана платформа, която ще се използва лесно и ще подпомага сътрудничеството на участниците в продуктова верига с цел производството на по-добри продукти за по-кратко време. Тази платформа ще предостави възможност на МСП в България да намерят, в рамките на Европа, нови доставчици за произвежданите от тях съставни продукти, както и нови производствени вериги, в които самите те да се включат като поддоставчици.

 

Уважаеми български производители,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в това интересно събитие, което ще Ви разкрие нови възможности за ефективно и ползотворно сътрудничество в европейски мащаб.

 

При представянето на платформата ще разчитаме на Вашите идеи и препоръки за подобряване на наличните функционалности.

 

Помогнете ни да направим реална информационна среда за сътрудничество в Европа, която да отговаря на Вашите очаквания и потребности!

 

За контакти и допълнителна информация:
Дорина Кабакчиева
ЦТИО, СУ "Св. Кл. Охридски"
Тел.: (02) 9713509; 9713543
e-mail: dorina {-at-} fmi.uni-sofia.bg

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ