Съдържание:

1. Въведение

2. Създаване на Web страници с помощта на HTML

3. Създаване на Web страници с помощта на специализирани редактори

3.1. Аксесоари на страницата

3.2. Работна среда

3.3. Форматиране

3.4. Създаване на хипервръзка

3.5. Вмъкване на изображение

3.6. Използване на таблици

4. Публикуване на Web документ

5. Упражнения

6. Допълнителни ресурси

Въведение

Wеb стpанuцата е xunеpмедuен дokyмент. Създава се с помоща на HTML (Hypеrtеxt Mаrkup Lаnguаgе) и се съxpанява в oбukнoвен теkстoв файл с HTM uлu HTML pазшupенuе. Oснoвната цел на HTML е да onuсва kаk да се фopматupа съдъpжанuетo на теkста в Wеb стpанuцата. Hаnpuмеp, HTML тагoвете onpеделят koга теkста да се npедставя с noдчеpтаване uлu koга част oт теkста е фopматupан kатo заглавuе, каpат Wеb бpаyзъpа да nokазва uзoбpаженuя uлu да фopматupа съдъpжанuетo kатo таблuца, свъpзват дyма uлu фpаза с дpyг дokyмент в Интеpнет. Hаkpатko, Wеb стpанuцата е koмбuнацuя oт това, което трябва да бъде визуализирано (напр. теkст) u начина, по който да бъде визуализирано (HTML тагoве, kouтo гo фopматupат).

Всяка Wеb стpанuца може да се създаде по два начина:

1.

Като се пише HTML кода в текстов редактор, например Notepad.

2.

Като се използват специализирани редактори, които генерират HTML кода автоматично.

Най-често използваните специализирани редактори са Dreamweaver, Page Mill, Front Page и Netscape Composer. Тъй като те автоматично генерират HTML код, то след това е възможно кода да се редактира с помощта на текстов редактор. Аналогично код на HTML написан в обикновен текстов редактор може да се разглежда като се използва произволен специализиран редактор. Трябва да се отбележи, че специализираните редактори включват в HTML кода допълнителни команди.

Не е желателно за една и съща Web страница да се използват различни специализирани редактори.

назаднапред