Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
Пленарна сесия, 1 част
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС
 Искра Михайлова
  – Заместник-Министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Планиране и програмиране на регионалната политика – предизвикателства и напредък
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Лъчезар Борисов
  – Заместник-Министър, Министерство на икономиката и енергетиката
Индустриалното и икономическото развитие – предприемачество, иновации и инвестиции
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Чавдар Русев
 Национално сдружение на общините
Предизвикателства пред местните власти за изпълнение на регионалните иновационни стратегии (и/или стратегиите за устойчиво развитие).
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Николай Рашев
 Съветник на Министъра на държавната администрация
Предизвикателства пред инициативата Електронно правителство и възможности за българския бизнес
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Антони Славински
 Асоциация „Телекомуникации”
Широколентов достъп и ролята на общинските центрове
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Петър Статев
 ИКТ клъстер
ИКТ клъстер. Развитие на клъстерирането
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Пленарна сесия, 2 част
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПАРТНЬОРСТВО, ИНФОРМАЦИОННО НАСИЩАНЕ
 Тошо Недялков
 Заместник-Председател, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Новата Европейска инициатива i2010 – предизвикателство пред България
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 1, 1 част - зала "Родопи"
ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
 Буряна Конаклиева
 Началник отдел, МРРБ
Балансирано и устойчиво регионално развитие
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Андрей Лалов
 Началник отдел, МИЕ
Повишаване конкурентоспособността на българската икономика
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Ренета Копанданова
 Държавен експерт, МИЕ
Проект „СТО” - добра практика за насърчаване на иновативния бизнес
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Костадинка Тодорова
 Директор, МЕЕ
Енергийна ефективност, ВЕИ, опазване на околната среда – не само политика
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Елза Григорова
 НМБР
Конкурентоспособна среда за МСП в местните общности
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 1, 2 част - зала "Родопи"
НАЦИОНАЛНА/РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
 Зоя Дамянова
 Фондация ПИК
Ролята на РИС проектите в регионалното развитие
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Даниела Чонкова
 Фондация ПИК
Инициатива за разработване на регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Цанко Шандров
 Прайм Консултинг ООД
Регионален план за развитие на ЮЗ район за планиране 2007-2013 година
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 2, 1 част - зала "Пирин"
УСПЕШНИ МОДЕЛИ ЗА КЛЪСТЕРИ И ИНКУБАТОРИ В БЪЛГАРИЯ
 Божил Добрев
 Академичен директор, Интернешънъл Юнивърсити
Как да изградим еОбщина – 10 стъпки
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Любо Праматаров
 Фондация „еЗдравеопазване в България”
Програмата за внедряване на еЗздравеопазване в България
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 2, 2 част - зала "Пирин"
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ИНОВАЦИИ - ОБУЧЕНИЕ
 Николай Ярмов
 Изпълнителен директор, CEED
Обучение & иновации, иновации & обучение
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Александър Бабинов
 KPMG
Предприемаческа култура – възпитание или обучение
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Олга Борисова
 Директор ЦЕП, АУБ
Целевото обучение – фактор за успешното ПЧП при усвояването на Структурните Фондове и Кохезионния Фонд на ЕС
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Светлин Наков
Представяне на първата иновативна фирма, инкубирана от АВИИП
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Миролюба Маджарова
 СУ-ЦЕИОП
Мрежата PAXIS – Добри Европейски практики за подкрепа на иновативни предприятия
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 3, 1 част - зала "Рила"
УПРАВЛЕНИЕ И ПЧП
 Златина Карова
 Директор ТУД, МРРБ
Публично частни партньорства в регионалното управление
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Евгени Цолов
 СУ- ЦТИО
Методика за разработване на Публично частни инвестиционни проекти
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Витторио Модена
 Университета в Павиа, Италия
Публично-частното партньорство: примери на добри практики
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Гергана Манева
 ЦЕП при АУБ
Публично-частните партньорства - структура, модели и решения
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Александър Трифонов
 БАУКО
Планове за устойчиво развитие-проявление на съзидателното начало в общината
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 3, 2 част - зала "Рила"
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ, ДОБРИ ПРАКТИКИ
 Любица Томова
 Изпълнителен Директор СОЮЗБ
Трансгранично сътрудничество и управление
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Златка Николова
 Изпълнителен Директор, АРО
Трансгранично сътрудничество и управление
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Сийка Радева
 Главен експерт, община Смолян
Трансгранично сътрудничество и управление
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Галя Атанасова
 Изпълнителен Директор, РСО
Трансгранично сътрудничество и управление
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Румен Генов
 Председател, АРИР, Кърджали
Трансгранично сътрудничество и управление
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Огнян Паскалев
 Началник отдел "Евроинтеграция", Петрич
Трансгранично сътрудничество и управление
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 4 - зала "Семинар"
ТРАНС ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО, ДОБРИ ПРАКТИКИ
 Десислава Колева
 Главен Експерт "Бизнес развитие", Габрово
Трансгранично сътрудничество и Публично-частно партньорство
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Стефка Пенева
Трансгранично сътрудничество и Публично-частно партньорство
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Петя Ацинова
 Изпълнителен Директор, АРИР, Стара Загора
Трансгранично сътрудничество и Публично-частно партньорство
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Милена Дачева
 Ръководител Отдел, BARDA
Трансгранично сътрудничество и Публично-частно партньорство
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Дачев
 Главен Експерт, Община "Родопи", Пловдив
Трансгранично сътрудничество и Публично-частно партньорство
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ