Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
Пленарна сесия 1, зала "Витоша"
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
 Ели Манолова
 Министерство на финансите
 Национална стратегическа референтна рамка
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Венелина Червенкова
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 Оперативна програма "Регионално развитие"
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Недко Натов
 Министерство на икономиката и енергетиката
 Приоритети на ОП "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика"
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Биляна Раева
 Директор на дирекция "Управление на проекти и програми", МДААР
 Оперативна програма "Административен капацитет"
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Гинка Чавдарова
 Национално сдружение на общините
 Капацитетът на местните власти за участие в планирането и изпълнението на проекти по Структурните фондове на ЕС
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Елза Григорова
 Национална бизнес мрежа за развитие
 ПЧП за усвояване на Структурните фондове и Кохезионния Фонд
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Пленарна сесия 2, зала "Витоша"
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПАРТНЬОРСТВО, ИНФОРМАЦИОННО НАСИЩАНЕ
 Симеон Шенев
 ЕК, ГД Предприятия и индустрия
 Дейности на ЕК в областта на знанията, иновациите и предприемачеството
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Станимир Бързашки
 Директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
 Дейности на ЕК в областта на знанията, иновациите и предприемачеството
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Артемис Сайтакис
 Директор на Научно-технологичния парк на Крит, Гърция
 Дейности на ЕК в областта на знанията, иновациите и предприемачеството
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Петър Статев
 Председател на УС, Български ИКТ клъстер
Предприемчивост, знания и иновации – условия за успех на МСП в сферата на ИКТ
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Марк Пало
 ESoCE-NET
 Он-лайн общества и хора, търсещи в мрежи възможности за проекти на Европейско ниво
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 1, зала "Мусала" - съвместна сесия с конференцията "Мобилност и кариера на учените"
Предизвикателства на икономиката на знания - трансфер на технологии и иновации
 Антонис Антонио
 Кипърски институт по технологии
 Иновационната система на Кипър, план за иновации и структура на иновационния център
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 доц. Христо Христов
 зам. ректор, ТУ-Варна
 Иновативна политика на ТУ-Варна за превръщане на университета в място за бизнес
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Ултан Фаерти
 WESTBIC, Ирландия
 WESTBIC – в подкрепа на сътрудничеството между академия и индустрия
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Здравка Гьозлиева
 Патентно ведомство на Р. България
 Създаване на центрове за индустриална собственост в българските университети
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Миглена Молхова
 УНСС
 Научноизследователска дейност и интелектуална собственост
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 2, зала "Родопи"
Възможности на европейските програми и структурните фондове за науката и бизнеса
 Албена Вуцова
 Национален координатор на 7РП, Директор "Научни изследвания"
 Синергичен ефект при прилагане на различните инструменти на Общността, основа за изграждане на общество на знанието
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 доц. Христо Христов
 зам. ректор, ТУ-Варна
 Структурните фондове – инструмент за насърчаване на научно-изследователската дейност в областта на ИКТ
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 3, зала "Вихрен"
Подготовка на проекти за финасиране от Структурните фондове на ЕС
 Албена Вуцова
 ЦТИО при СУ "Св. Климент Охридски"
 Подготовка и оценка на инвестиционни проекти за финансиране на проекти от присъединителните фондове на ЕС
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 д-р икон. Розалина Козлева
 Инфрапроект консулт
 Оценка на реализирани модели с проектно феинансиране
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Станислав Иванов
 "Метрополитен" ЕАД
 Проект за разширение на метрото в София
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 инж. Александър Трифонов
 "Кимкооп" ООД
 Разработка на проект за изграждане на завод за преработка на бетонови отпадъци
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Буряна Конаклиева
 ЦТИО при СУ "Климент Охридски"
 Подготовка на транспортно-комуникационни проекти за финансиране от ЕФРР или Кохезионен фонд
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 4, зала "Мусала"
Предизвикателства на икономиката на знания - трансфер на технологии и иновации
 Катарина Лампе
 ГД "Наука", Европейска Комисия
 Подготовка и оценка на инвестиционни проекти за финансиране на проекти от присъединителните фондове на ЕС
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Николай Витанов
 БАН
 Възможностите, предлагани от фондация Роберт Бош за мобилни учени в българските университети. Опитът ми като мобилен учен в Русенския университет
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 ст.н.с. Росица Чобанова
 БАН
 Как да задържим интелекта в България?
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 гл.ас. Валентина Шарланова
 ДИПКУ - ТрУ
 Управление на кариерното развитие на учените
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 доц. Румен Николов
 ЦТИО при СУ "Климент Охридски"
 Възможен модел пред Българската мрежа за мобилност на учените
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 5, зала "Мусала"
Предизвикателства на икономиката на знания - трансфер на технологии и иновации
 проф. Марк Харис
 Интел
 Предизвикателства и възможности за предприемачество в областта на ИТ
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Тоня Филева
 Бизнес без граници
 Бизнес без граници – насърчаване на предприемачеството сред младите хора
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Георги Калушев
 СУ "Св. Климент Охридски"
 Бизнес умения за ръководители в ИТ сектора
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
Панелна сесия 5, зала "Мусала"
Предизвикателства на икономиката на знания - трансфер на технологии и иновации
 Ваня Радева
 ръководител Звено "Европейски фондове", Банка ДСК
 Банка ДСК в помощ на българските общини и предприятия в процеса на усвояване на Европейски фондове
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Представител на Насърчителна Банка АД
 
 Представяне и програми на Насърчителна банка АД
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 Светла Маринова
 "Алмарекс" ЕООД
 Добрите европейски практики в усвояването на Европейските структурни фондове в България
Right Mouse Button Click -> Save Target As...
 
©2003 Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ