Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
ПРОГРАМА
7 ноември 2006 г. (вторник)
8.00 – 9.00 Регистрация
Модератор: доц. Румен Николов, СУ "Св. Климент Охридски"
9.00 - 9.30  Приветствени слова Проф. дфн. Боян Биолчев- Ректор на СУ "Св. Кл. Охридски"
Инж. д-р Бойко Борисов - Кмет на София
Г-н Енцо Реали - Делегация на Европейската комисия в България
Г-н Николай Василев - Министър на държавната администрация
Част 1 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
ЗА УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС

Модератор: д-р Камелия Стефанова, СУ "Св. Климент Охридски"
  Национална стратегическа референтна рамка Ели Манолова, Министерство на финансите
9.30 - 11.00 Оперативна програма "Регионално развитие" Венелина Червенкова, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Приоритети на ОП "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика" Недко Натов, Министерство на икономиката и енергетиката
  Оперативна програма "Административен капацитет" Мария Дивизиева, Зам. Министър на държавната администрация и административната реформа
  Капацитетът на местните власти за участие в планирането и изпълнението на проекти по Структурните фондове на ЕС Гинка Чавдарова, Национално сдружение на общините
  ПЧП за усвояване на Структурните фондове и Кохезионния Фонд Елза Григорова, Национална бизнес мрежа за развитие
11.00 - 11.30 - Кафе пауза
Част 2 ЗНАНИЕ И ИНОВАЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Модератор: д-р Ангел Милев, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
  Дейности на ЕК в областта на знанията, иновациите и предприемачеството Симеон Шенев, ЕК, ГД Предприятия и индустрия
11.30 - 13.00 Национална иновационна стратегия и създаване на Центрове за технологичен трансфер Станимир Бързашки, Директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
  Сътрудничество академия – индустрия: опитът на Гърция Артемис Сайтакис, Директор на Научно-технологичния парк на Крит, Гърция
  Предприемчивост, знания и иновации – условия за успех на МСП в сферата на ИКТ Петър Статев, Председател на УС, Български ИКТ клъстер
  Он-лайн общества и хора, търсещи в мрежи възможности за проекти на Европейско ниво Марк Пало, ESoCE-NET
 
Панелни сесии 14.00 - 15.30
Зала "МУСАЛА", 2 етаж Зала "РОДОПИ", 1 етаж Зала "ВИХРЕН", 2 етаж
Предизвикателства на икономиката на знания - трансфер на технологии и иновации Възможности на европейските програми и структурните фондове за науката и бизнеса Подготовка на проекти за финасиране от Структурните фондове
- Иновационната система на Кипър, план за иновации и структура на иновационния център - Антонис Антонио, технологичен съветник, Кипърски институт по технологии

- Иновативна политика на ТУ-Варна за превръщане на университета в място за бизнес - доц. Христо Христов, зам. ректор, ТУ-Варна

- WESTBIC – в подкрепа на сътрудничеството между академия и индустрия - Ултан Фаерти, WESTBIC, Ирландия

- Създаване на центрове за индустриална собственост в българските университети - Здравка Гьозлиева, Патентно ведомство на Р. България

- Научноизследователска дейност и интелектуална собственост - Миглена Молхова, УНСС
- 7-ма Рамкова програма и Структурните фондове – нови възможности за съвместни действия - Албена Вуцова, Национален координатор на 7РП, Директор "Научни изследвания"

- Приоритети на Оперативна програма "Човешки ресурси" - Пламен Григоров, началник сектор "Програмиране и оценка", дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП

- "Структурните фондове – инструмент за насърчаване на научноизследователската дейност в областта на ИКТ" - Георги Прангов, старши експерт в дирекция Информационно общество и информационни технологии, ДАИТС
- Подготовка и оценка на инвестиционни проекти за финансиране от присъединителните фондове на ЕК - проф. Евгени Цолов, ЦТИО при СУ "Св. Кл. Охридски"

- Оценка на реализирани модели с проектно финансиране -
Росица Козлева, Инфрапроект консулт

- Мениджмънт на етапите при изпълнение на дейностите с проектно финансиране - Станислав Иванов, "Метрополитен" ЕАД

- Подготовка на проект за изграждане на завод за преработка на бетонни строителни отпадъци – Александър Трифонов, "Кимкооп" ООД

- Подготовка на транспортно-комуникационни проекти за финансиране от ЕФРР или Кохезионен фонд - Буряна Конаклиева, ЦТИО при СУ "Кл. Охридски"

- Подготовка на проект интер-модален терминал Русе Варна" - Христо Алексиев, Министерство на транспорта
Модератор: Камелия Стефанова,
СУ "Св. Кл. Охридски"
Модератор: Даниела Чонкова,
Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Модератор: Надя Николова,
Столична община
15.30 - 16.00 - Кафе пауза
Панелни сесии 16.00 - 18.00
Предизвикателства пред Българската мрежа за мобилност Предприемачество в университетите
Партньорство на банките с бизнеса и общините при усвояване на Структурните фондове
Сесия в рамките на конференция "Мобилност и кариера на учените"
- Предприемаческият университет – доц. Цветан Давидков, СУ "Св. Кл. Охридски"

- Предизвикателства и възможности за предприемачество в областта на ИТ – Марк Харис, ИНТЕЛ

- Бизнес без граници – насърчаване на предприемачеството сред младите хора - Тоня Филева

- Бизнес умения за ръководители в ИТ сектора, Георги Калушев, СУ "Св. Кл. Охридски"

- Намеренията на студентите в България да стартират собствен бизнес- резултати от социологическо изследване - Десислава Йорданова, Докторант, Автономен университет в Барселона
- Гаранционен фонд за съфинансиране – ФЛАГ, Димчо Михалевски, Зам. Министър, МРРБ

- Представяне на финансови институции

- Прилагане на добрите европейски практики при усвояване на европейските структурни фондове в България - Светла Маринова, СМС, Алмарекс

- Подготовка и управление на проекти по оперативна програма „Регионално развитие” и оперативна програма „Човешки ресурси” - Красимир Кръстев, Институт за управление на програми и проекти

- Програма Сапард – генерална репетиция за усвояването на структурните фондове от бизнеса - Петя Кадийска, СМС, Ню бизнес адвайзърс

- Общински финансов навигатор - специализиран софтуер за анализ на общински бюджети - Силвия Георгиева, "НСОРБ-АКТИВ"
  Модератор: доц. Цветан Давидков,
СУ "Св. Кл. Охридски"
Модератор: Eкатерина Игнагова,
БАУКО
Коктейл за участниците
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ