Strengthening the IST Research Capacity of Sofia University

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ЕС, 7 РП

Начало За проекта Участници Дейности Публикации Отчети Полезни връзки За контакти BG EN

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Софииският университет "Св. Климент Охридски" (СУ) е водещ научно-изследователски и обучаващ университет в България, както и важен източник на учени за България. В последното десетилетие Факултетът по математика и информатика (ФМИ) към СУ израстна като водеща институция за вишето образование и научни изследвания в сферата на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Със значителното нарастване на броя на учените и студентите (бакалаври, магистри и докторанти) ФМИ се превърна в най-големия факултет на СУ. Факултетът участва в повече от 30 ИКТ проекта по програми на Европейския съюз, в няколко проекта, финансирани от национални организации, както и в проекти, финансирани от Световната банка, PHARE и PHARE TEMPUS, Leonardo, Socrates и др. Тези проекти имат за цел да подобрят качеството на университетските научноизследователска и преподавателска дейност и да осигурят път към Европейската научно-изследователска зона (ERA), Европейското пространство за висше образование и Европейската зона за учене през целия живот. В размките на тези проекти ФМИ се очертава като един от най-обещаващите центрове в сферата на ИКТ за България. Основните достижения на неговите учени са в областта на Технологично предприемачество, Софтуера и услугите и Интелигентното съдържание и семантика.

ЦЕНТЪР ПО ТЕХНОЛОГИИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

През 1999 г. в рамките на проекта TEMPUS PHARE за институционално изграждане беше създаден Центърът по технологии на информационното общество (ЦТИО), асоцииран към ФМИ. Главната задача на ЦТИО е да стане ключов център за научни достижения в сферата на Технологиите на информационното общество и да консолидира значителен брой учени, иноватори и преподаватели, които могат да рзпространят опита си на институционално (ФМИ, СУ), национално и международно ниво. Създаването и развитието на ЦТИО е представено като най-добра практика на форум в Хелзинки на Световната банка. ЦТИО е също така е посочен нато най-добра практика в годишния отчет на Националната иновационна политика. ЦТИО има водеща роля в промотирането на иновациите, технологичния трансфер и предприемачеството посредством участие във финансирани от ЕС проекти и инициативи, както и в проекти на национално и регионално ниво.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Главната цел на проекта SISTER е да превърне ФМИ във водещ научно-изследователски, иновационен и образователен център за Югоизточна Европа в сферата на ИКТ и по-специално в областта на Софтуера и услугите и Интелигентното съдържание и семантика. Най-общо задача на проекта е да спомогне за интеграцията на ФМИ към ИКТ зоната и да допринесе за конкурентността и израстването на Югоизточния регион на Европа като цяло.

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА

Целта на проекта SISTER е в синхрон с програмата 'Капацитет' за научния потенциал от Седма рамкова програма: "Стимулиране на пълната реализация на научния потенциал в разширения регион посредством подпомагане на съществуващия или развиващия се научен потенциал в най-отдалечените региони на Европейския съюз и подпомагане на техните учени в усилването на капацитета си за успешно участие в научните дейности на Европейско ниво."

 
 

 
Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФМИ