Информация за дипломантите към катедра "Информационни технологии"

I Определяне на тема и научен ръководител. (Ориентировъчни области и теми за дипломни работи)

 1. Дипломантът и потенциалният научен ръководител попълват и предлагат за одобрение от катедрата предложение (изпраща се по e-mail до катедрата, след което се представя накратко от научния ръководител на катедрено заседание) трябва да бъде удобрено на катедрен съвет.
 2. Ако предложението се приеме, се подписва протокол (препоръчително е бланката за Протокол да се подготвя заедно с Предложението, за да може да се подпише веднага след приемането, иначе оформянето на документацията се проточва във времето).
 3. Когато дипломантът е готов за защита, подава подписана от научния ръководител молба за допускане до защита.
 4. Препоръчителните периоди за определяне на тема за дипломна работа и научен ръководител са
  1-20 юли и 10-30 ноември (според готовността на студента), като процедурата е следната:

  1. Студентът се ориентира към тематика и съответен преподавател(и).
  2. В разговор с преподавателя се иска съгласието му да стане научен ръководител и евентуално се уточнява темата.
  3. Студентът попълва формуляр "Протокол за възлагане на дипломна работа", който се разглежда и утвърждава на катедрен съвет.

  II. Изисквания към оформянето на дипломната работа

  III. Подготовка за защита на дипломната работа

  1. Дипломантът предава на научния си ръководител екземпляр от дипломната работа за преглед и коментар. Научният ръководител преценява дали работата е готова за защита, като евентуално препоръчва корекции. На катедрен съвет се определя рецензент на дипломната работа.
  2. Дипломантът заявява лично готовността си за защита не по-късно от 2 седмици преди предпочитаната дата (.в каб. 301, ). Дата за защита се насрочва при наличие на най-малко трима готови за защита дипломанти.
  3. Най-малко 10 дни преди насрочената за защита дата дипломантите попълват "Молба за допускане до защита на дипломна работа", която трябва да бъде заверена в отдел "Студенти", (г-жа Л. Харизанова) и върната в катедрата най-късно 3 работни дни преди насрочената дата за защита.
  4. Най-малко 7 дни преди защитата студентът предава в катедрата (в каб. 301, ) един екземпляр от работата си за рецензия (впоследствие този екземпляр остава при научния ръководител).
  5. Най-малко 3 дни преди защитата дипломантът заявява (в каб. 301, ) какви технически средства ще са му необходими за защитата (компютър, прожекционна система, шрайбпроектор и др.).

  IV. Защита на дипломната работа

  1. До защитата дипломантът трябва да е предал в катедрата :
   • резюме на дипломната работа на български и английски език - отпечатано (в два екземпляра) и в електронен вид (като html-файл). Резюмето трябва да съдържа тема, име на дипломанта, научен р-л, дата на защита, ключови думи и кратка анотация на работата.
    При желание копия от резюмето могат да се раздадат и на присъстващите на защитата.
   • 2 екземпляра на дипломната работа, подвързани с твърди корици. Единият от тях впоследствие се предава в библиотеката на ФМИ. Вторият, който остава в катедрата, трябва да има прикрепен джоб, съдържащ дискети или CD със създадения от дипломанта софтуер, както и файловете с текста и резюмето на дипломната работа.
  2. Желателно е дипломантът да се е запознал предварително с рецензията на дипломната работа.
  3. Изложението на дипломанта по време на защитата не бива да надвишава 15 минути.
  4. Дипломантът представя студентската си книжка за внасяне на оценката от защитата.

  За контакти и информация относно дипломните защити:
  Научен секретар: ас.ас. Теменужка Зафирова Малчева, каб. 301, email:tzafirova@fmi.uni-sofia.bg