Начало Цели Участници Управление План Публикации Новини Контакти
   
   

Новини

FP6 Проект REKS

Конференция с международно участие „Ученият – фактор за развитието на обществото на знания”

28-29 ноември 2005

Зала "Витоша", Интер-Експо Център, София

Конференцията се организира от Софийски университет „Св. Климент Охридски” съвместно с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Тракийски университет, Технически университет – Варна и Русенски университет „Ангел Кънчев” с финансовото съдействие на Европейската комисия в рамките на инициативата „Учените в Европа”.

Целта на конференцията е да обърне внимание на българската общественост на професията и мястото на учените в обществото и икономиката на знание. Конференцията е отворена за участие на учени, учители, бизнесмени, обществени служители, студенти, докторанти и др.

Основните теми на конференцията обхващат:

 • Политика на ЕС и България за учените
 • Международна и вътрешна мобилност на учените
 • Наука, образование и бизнес – възможности за сътрудничество
 • Жените и младите хора в науката

Програма с представенията

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Информационно рали

със семинари „Професия учен” в
Пловдив, Стара Загора, Варна и Русе

20-28 септември 2005

В рамките на инициативата на ЕС „Учените в Европа” консорциум от пет български университета – Софийски университет, Пловдивски университет „П.Хилендарски”,Тракийски университет – Ст. Загора, Технически университет – Варна и Русенски университет „А.Кънчев” – провежда информационно рали – верига от четири семинара в Пловдив -на 20 септември, в Стара Загора - на 21 септември, във Варна – на 27 септември и в Русе – на 28 септември.

Семинарите целят да насочат вниманието на обществеността към професията на учените и възможностите за научна кариера за младите хора. В програмата на семинарите са включени темата за учените в Европа, за възможностите, предлагани от програмата Мария Кюри на ЕС за мобилност на докторанти, пост-докторанти и утвърдени учени в други европейски страни. От страна на Софийски университет ще бъде представен новия портал за мобилност на учените http://www.eracareers-bg.net/ , създаден със съдействието на Европейската комисия като една от дейностите в Европейски мащаб в резултат на стратегията на ЕС за „Мобилност в Европейското научно пространство”.

В семинарите ще вземат участие видни учени от научни организации в съответния регион. Поканени са и гости от други европейски страни, които ще споделят своя опит в науката. В програмата на семинара е включен и филм, подготвен от екипа на продукция „Хай Тек” по Нова Телевизия, специално посветен на професията на учените. Семинарите ще приключи с кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени възможностите и проблемите пред учените в България. Резултатите от кръглата маса ще бъдат използвани за провежданото социологическо проучване на тема „Професия учен”.

Повече информация за отделните семинари може да получите от:

---------------------------------------------------------------------------------------

Анкета

В рамките на инициативата на Европейската комисиа "Учените в Европа" и проекта по 6та рамкова програма на ЕС - РЕКС, Софийски университет провежда анкета сред научните работници и докторанти за факторите, които влияят на кариерата на учените. Може желаещите да се включат, да попълнят приложената анкета и да я изпратят на e-mail mobility@fmi.uni-sofia.bg .Благодарим Ви за съдействието

---------------------------------------------------------------------------------------
Световната година на физиката (СГФ2005) е световно чествуване на физиката и на нейната огромна важност за нашия всекидневен живот. Физиката играе не само важна роля в развитието на науката и технологиите, но тя има и огромно влияние върху цялото общество. СГФ има за цел да привлече вниманието на световната общественост към физиката и физическите науки.
---------------------------------------------------------------------------------------

Инициатива на Европейската комисия
„Учените в Европа”

Европейската комисия организира през периода юни-ноември 2005 широка обществена кампания - Инициативата „Учените в Европа” ( Researchers in Europe Initiative ) . Тя се явява продължение на редица инициативи, предприети след съветите в Лисабон и Барселона от страна на Европейската комисия и страните членки и насочени към научната общност и увеличаване атрактивността на науката в Европа. Към тях се числят мерки за подпомагане мобилността и кариерата на учените. Крайната цел е да се допринесе за изпълнение на заложените цели в комюникето на Европейската комисия „За създаване на Европейска научна зона”, както и за постигането на така наречената „цел 3 %” (Европа до края на 2010 да се превърне в най-конкурентноспособната и динамична икономика, основана на знания и да отдели средно около 3 % от БВП на страните членки за наука, две трети от които произхождат от частния сектор.), за която са необходими не по-малко от 700.000 нови учени в Европа.

Специфичните цели на Инициативата „Учените в Европа” обхващат:

 • да подобри и съдейства за по-добро обществено разбиране на приноса на учените към обществото;
 • да поощри повече млади хора да започнат научна кариера и така да допринесе за увеличаване броя на учените в Европа;
 • да допринесе за общата атрактивност на ЕС за научните таланти от целия свят и да увеличи разбирането за възможностите на Европейската научна зона като европейски пазар на труда за учените.

Инициативата „Учените в Европа” ще бъде структурирана около два основни стълба :

 • събития, организирани на европейско ниво, в това число Европейска конференция за откриване, Европейска нощ на учените и заключителна конференция;
 • дейности, организирани на местно, регионално, национално и международно равнище в рамките на конкурс по Шеста рамкова програма на ЕС.

Официалното откриване на Инициативата ще се състои на 8 юни в природонаучния музей в Люксембург под патронажа на Люксембургското председателство на ЕС. Комисарят за наука Ян Поточник заедно с министъра на науката на Люксембург Франсоа Билтген и други официални лица ще присъства на откриването. Очакват се между 300 и 500 участници, в това число много журналисти, членове на Европейския парламент, политици, учени, директори на училища. Групи от ученици също ще присъстват на откриването, както и на съпътстващите инициативата събития, предвидени за младежи. Предвидени са също много събития, които да популяризират научните постижения сред възрастните.

Повече информация за проявите в Европа е дадена на адреса на инициативата:
http://europa.eu.int/comm/research/researchersineurope/index_en.htm

В България , с финансовото съдействие на ЕС, ще бъде проведено социологическо проучване във връзка с професията на учените, чиито резултати ще бъдат обявени през ноември на конференция в София. През септември в рамките на една седмица ще бъде проведено информационно рали в Русе, Варна, Стара Загора и Пловдив, което ще представи пред нашата общественост най-добри практики в професията на учените и ще даде възможност на участниците да обсъдят настоящите проблеми и препятствия пред младите хора, желаещи да станат учени. Текуща информация за инициативата ще бъде дадена на портала за мобилност на учените http://www.eracareers-bg.net.

Европейска нощ на учените в рамките
на инициативата „Учените в Европа” 2005

Европейската комисия превръща 2005 година в специална за учените в цяла Европа. Една от общоевропейските дейности, планирани в рамките на шестмесечната инициатива е Европейска нощ на учените . Тя представлява обща платформа, обхващаща множество национални и регионални инициативи в Европа, в които ще участват студенти, преподаватели, родители, предприятия, научни организации, университети и др. На 23 септември 2005, петък, ще се проведе Европейската нощ на учените, и ще даде възможност на множество млади хора да срещнат учените в една празнична обстановка извън традиционните им дейности.

Какво се предвижда в Европа? Примери за интересни дейности са:

 • научни кафета: хората се срещат с учени в бар или кафене и имат възможност да задават въпроси и да обсъждат научни проблеми;
 • музикални групи на учени: изнасят се концерти от учени, което дава възможност на хората да срещнат учените в необичайна среда и да имат директен контакт с тях;
 • занаятчийски пазар, на който са изложени произведения на учени;
 • наука на улицата: реализиране на експерименти на открито извън лабораториите;
 • криминални прояви в научен музей: симулация на престъпление, като публиката се очаква да го разреши, използвайки научни похвати, предварително разяснени.

ASIMO , японският робот – най-съвършен хуманоиден робот в света, ще бъде звездата-гост на нощта на учените в Брюксел .

В Будапеща ще се проведе маратон на експерименти и астрономическо шоу, организирани от Техническия университет Будапеща и Института по физика.

В Словения се очаква дълъг септемврийски ден в науката - Словенската научна фондация ще отвори вратите си за хората и ще даде възможност на посетителите от всички генерации да се срещнат с мениджмънта на фондацията и известни Словенски учени, които ще представят интересни случки от научната си дейност.

Как ще се включи България? В рамките на „Седмицата на учените” в България (19-25 Септември 2005), Русенският университет “Ангел Кънчев” предвижда празничен бал за млади учени на 23 септември. Ректорът на Русенския университет проф. Марко Тодоров ще поздрави научната общност на университета и Северния регион. През цялата седмица ще има изложба на научни книги и публикации на учени в централната сграда на университета.

За нови идеи и участие в Европейската нощ на учените контактно лице е:

Colette Renier
DG Research, European Commission
тел . +32.2.2998876
е-мейл : colette.renier@cec.eu.int или researchersineurope@cec.eu.int

Информационно рали
Календар
Анкета
Учените в Европа
Нощ на Европейските изследователи' 05
Пространство на партньорите