Начало Цели Участници Управление План Публикации Новини Контакти
   
   

Цели на проекта

Основната цел на проекта REKS е да покаже на българското общество важността на учените за изграждане в България на икономика и общество на знанието като част от Европейските.

С оглед изпълнението на основната цел, са формулирани следните подцели на проекта :

  • да улесни диалога между отделните действащи лица в икономиката и обществото по въпроса за важността на учените и съответните политически потребности ;
  • да подобри възприемането на учените в обществото и особено сред младите хора ;
  • да разпространи информация за практическите средства, подпомагащи кариерата на учените в Европа и в България .

С цел удовлетворяване на поставените цели и достигане до широка българска аудитория, проектът ще бъде осъществен с използването на множество канали за информация и осведомяване – информационни семинари в различни градове в България, специално предаване по Нова телевизия, интервюта и публикации в средствата за масово осведомяване и заключителна национална конференция. Специално проучване за състоянието на професията на учените ще съдейства за осведомяване на политическите органи и научната администрация за някои препятствия и добри практики в областта, както и за получаване на обратна връзка от обществеността.

За реализирането на целите на проекта ще допринесе включването на организации, представляващи регионални центрове на Българската мрежа от центрове за мобилност на учените (ЦМУ). Тази мрежа се изгражда като българската част на ERA - MORE – Европейската мрежа от ЦМУ (ERA-MORE – The European Network of Mobility Centres, europa.eu.int/eracareers) в рамките на комюникето на ЕК ‘Стратегия за мобилност в европейската научна зона. Проектът ще се координира от Софийски университет, изпълняващ ролята на национален координатор на Българската мрежата от ЦМУ. Проектът ще излезе извън рамките на поставените цели и ще допринесе също така за повишаване на осведомеността на българското общество за инициативи за мобилността на учените, както и ще спомогне за по-активното ползване на инструментите, съдействащи за кариерата на учените в Европа.

 
Пространство на партньорите