Начало Въведение


Днес живеем във време, когато компютрите са на всяка крачка. Трудно бихме открили място, където да не се използват компютри. Но следователно изниква въпросът, доколко ефективна е връзката с компютрите. Визуалната информация е близка до човешкото мислене. Това е така, защото визуалните картини съдържат много информация. Предшествениците на нашите мощни модерни компютри предаваха информация на хората чрез проста текстова форма. Този начин на комуникация силно ограничава тяхното използване. Началото на използването на графичния интерфейс, който смени текстовия, донесе на компютрите по-голяма близост, и при ненаучните сфери и последващо бъдещо развитие, широко разпространение и по-добро използване на компютрите.

На пазара може да бъде намерена широка гама софтуерни продукти (приложения) за редакция на графични изображения. Цените им варират в зависимост от възможностите, които предлагат. Във връзка с характера и възможносттите на курса, ние избрахме безплатния софтуер за обработка на графични изображения GIMP (GNU Image Manipulation Program). Безплатните програми обикновено не ни предлагат толкова удобен за работа потребителски графичен интерфейс, както платените (Paint Shop Pro, Adobe Photoshop и т.н.), но възможностите на GIMP за обработка на растерна графика са подобни.
Целта на този курс е да представи основите на  компютърната графика, възможностите й за използване, не само теоретично, но и на практика. Курсът е тематично разделен на няколко глави, като всяка глава съдържа теоретична част, свързана с компютърната растерна графика, както и използването й на практика. Потребителят се научава на базата на предварително научената информация, едновременно и да работи с графичната програма чрез упражнения. Въпреки че тези уроци са направени с конкретна графична програма (GIMP), основните части и техники са универсални и придобитите знания и опит са напълно приложими в други програми за обработка на графични изображения.

Материалите, използвани в курса, са създадени на базата на помощната система на GIMP и уроци, свързани с компютърната графика на Department of Computer Graphics and Multimedia, Faculty of Information Technologies, Brno University of Technologies и интернет ресурси (Wikipedia и др.).

  • Computer Graphics Principles, Image processing and Computer graphics. Department of Computer Graphics and Multimedia, Faculty of Information Technology, Brno University of Technology.
  • Zara, J., Benes, B., Felkel, P., Moderni pocitacova grafika, ComputerPress, 1999.
  • GIMP, www.gimp.org.
  • Wikipedia, http://en.wikipedia.org

 

nav
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check