Начало Теми Програма Презентации За контакти BG EN

Сряда, 19 Май 2004 г.
   
 09.00-09.30 Откриване
 • г-н Оскар де Брун Копс, Постоянен представител на Световна банка за България
 • проф. дфн Боян Биолчев, Ректор, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • д-р Огнян Шентов – Председател на УС, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
 
 09.30-09.50
 

г-жа Лидия Шулева
Заместник-председател на Министерски съвет и министър на икономиката
   
 09.50-10.10
  Четирите “стълба” на икономика на знанието според модела на Световната банка, г-н Жан-Ерик Обер, Институт на Световната банка
   
 10.10-10.30 Кафе пауза
   
   
 10.30-12.00 Първа сесия: От икономика на прехода към икономика на знанието
Председател: г-н Ивайло Калфин, Икономически съветник на Президента на Република България
 • Иновациите и иновационната система в основата на икономиката на знанието, г-н Димитър Ивановски, заместник - министър на икономиката
 • Формиране на човешки капитал за икономиката на знанието, представител на Министерството на образованието и науката
 • Основни тенденции в изграждането на модерна информационна и комуникационна инфраструктура за икономиката на знанието, представител на Министерството на транспорта и съобщенията
 • Инвестиции в знанието – воля за растеж, г-н Павел Езекиев, председател, Агенция за чуждестранни инвестиции
 • Конкурентноспособност на българската икономика на основата на широко приложение на високи технологии, г-жа Саша Безуханова, вицепрезидент, Българска международна стопанска асоциация
 • Необходимост от интегрирана политика за изграждане на икономика на знанието, г-н Руслан Стефанов, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
   
 12.00-13.30 Обяд
   
   
 13.30-15.15 Втора сесия: Научни изследвания, технологии и иновации
Председател: г-н Румен Николов, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Мястото на България в сравнителното изследване на иновациите в Европа, доц. Росица Чобанова, Икономически институт, Българска академия на науките
 • Ролята на бизнес-инкубаторите за увеличаване на иновационния капацитет, д-р Такис Дамаскопулос, изпълнителен директор, Европейски институт за интердисциплинарна научноизследователска дейност, Париж, Франция
 • Иновациите в услугите базирани на знанието, г-н Георги Шарков, председател, БАСКОМ
 • Мрежи за технологичен трансфер, г-н Георги Вутев, GIS Трансфер Център, г-жа Стела Димитрова, Европейски иновационен център, г-н Мирчо Мирчев, MSI-България и БСК – “Иновации за бизнеса”
 • PRO INNO – възможности за коопериране в областта на научно-приложните изследвания между България и Германия, г-жа Мария Стефанова-Павлова, изпълнителен директор, Център за иновации и технологичен трансфер – ГЛОБАЛ
 • Дискусия
   
 15.15-15.45 Кафе пауза
   
   
 15.45-17.30 Трета сесия: Образование и формиране на социален капитал
Председател: г-жа Динка Динкова, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
 • Предизвикателства пред образованието в икономиката на знанието, доц. Румен Николов, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Образованието на възрастните за формирането на социалния капитал, г-жа Ирина Радевска, Дирекция “Политика във висшето образование”, Министерство на образованието и науката
 • Стойността на човешкия капитал и нематериалните активи, г-н Марио Спатафора, генерален секретар на Италианската асоциация за банкови кадри, Финансова и банкова асоциация и професор в Римския университет
 • Преодоляване на недостига на умения за работа с ИКТ – базово условие за изграждане на икономика на знанието, г-н Мартин Банков, мениджър “Образователни програми”, Майкрософт-България
 • Изграждане и запазване на е-умения, г-жа Елисавета Гурова, Център за технологии на информационното общество, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Дискусия
   
Четвъртък, 20 Май 2004 г.
   
   
 09.00-10.45 Четвърта сесия: Предизвикателства пред развитието на ИКТ
Председател: г-н Александър Огнянов, Министерство на транспорта и съобщенията
 • Факторите за успех и неуспех на информационното общество в регионите на Европейския съюз, г-жа Корина Паску, Европейска комисия, JRC-IPTS
 • Стратегия за развитие на българската ИКТ индустрия, представител на Агенция за развитие на ИКТ, Министерството на транспорта и съобщенията
 • е-България – измерване на готовността за участие в информационното общество, г-н Тодор Ялъмов, координатор на Група за информационни технологии, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
 • Balanced score-card за изпълнението на стратегията за “електронното правителство”, г-н Камен Спасов, координатор, Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии, Министерски съвет
 • Дискусия
   
 10.45-11.15 Кафе пауза
   
   
 11.15-13.30 Кръгла маса: Икономическа рамка за обществото на знанието
Водещ: Десислава Данина, Нова Телевизия
 • Финансова рамка за икономика на знанието, г-н Любомир Дацов, заместник - министър на финансите
 • Ролята на икономиката на знанието за икономическия растеж, г-н Минчо Каравастев, Българска народна банка
 • Макроикономически поглед към икономиката на знанието, г-н Георги Стоев, Индъстри Уоч
 • Финансови условия за навлизане на новите ИКТ в България, г-н Милчо Боров, член на УС, БАИТ
 • Дискусия
   
 13.30 Закриване на конференцията
   

©2004 СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ