Bio-medical Informatics MSc Program
На магистърската програма по Био- и медицинска информатика

Обща характеристика

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата доц. Антоний Попов
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
тел. 6256-861
e-mail: atpopov@fmi.uni-sofia.bg

Целта на програмата е да се изградят високо квалифирицирани специалисти в областта на информатиката и прилагането на съвременните информационни технологии с необходимата за това добра математическа подготовка готови да се включат успешно в съвременните биологични и медицински изследвания. Нуждата от такива специалисти се опрделя и от необходимостта за успешна реализация на здравната реформа особено с оглед предстоящото присъединяване на България към ЕС. Предложените курсове в програмата отразяват последните постижения на науката в тези области.

Общи познания на завършилите програмата

Предполага се, че успешно завършилите програмата ще притежават добри умения в областта на работата с големи бази от данни, използвани при обработката, съхранението и класификацията на данните за пациентите, банките с генетична информация, както и умения за обработка на томографски, рентгенови, ЯМР и др. медицински изображения, ЕЕГ и ЕКГ сигнали.

Практически умения на завършилите програмата

Разработка на Интернет базирани медицински приложения, извличане на признаци от и компресия на медицински сигнали и иаображения, извличане на инфорнмацичя и закономерности от големи бази от данни, медицинска роботика. Допълнително могат да се придобият познания по основи на електонния бизнес и мениджмънт. Основно внимание се обръща на познанията в областта на статистиката.

Основна литература:


УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна дисциплина

ESTS-

Хорариум

кредити

семестриален

седмичен

Първа година

I семестър

Математическо моделиране в биологията и медицината

4

45

3+0+0

Разработка на Интернет приложения

6

60

1+0+3

Медицинска биофизика 

9

90

3+3+0

Изчислителна геометрия и морфология

6

60

2+0+2

Увод в програмирането 

7.5

75

3+0+2

Web- интерфейс към бази от данни

6

60

2+0+2

Средствяа за интегриране на сърверни софтуерни приложения (Middleware)

6

60

2+0+2

.

IІ семестър

Разпознаване на образи

9

75

3+0+2

Невронни мрежи и генетични алгоритми

6

60

2+0+2

Приложна статистика 

10

105

3+0+4

Биологична синергетика

5

45

3+0+0

Бази от данни

7.5

75

2+0+2

Анатомия и физиология на човека

5

45

3+0+0

Основи на генетиката

4

30

2+0+0

Приложен софтуер

6

60

1+0+3

.

Втора година

IIІ семестър

Системи за компютърна алгебра в биологичните и медицинските изследвания

5

45

1+0+2

Биомедицинска роботика

6

60

2+0+2

Management for non- managers

10

105

3+0+4

Разработване и защита на дипломна работа.

15

150

10

 

ТЕМАТИЧЕН СПИСЪК ЗА ИЗПИТА

 1. Компютърни архитектури. Организация на централен процесор.
 2. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация.
 3. Крайни автомати. Регулярни изрази.
 4. Компютърни мрежи. Еталонен модел.
 5. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги.
 6. Операционни системи. Управление на ресурсите. Процеси.
 7. Основни типове операционни системи. Файлови систем, тяхната логическа организация и физическо представяне.
 8. Бази от данни и СУБД. Релационни БД. Релационна алгебра и релационно смятане.
 9. Процедурно програмиране – основни информационни и алгоритмични структури.
 10. Обектно ориентирано програмиране - принципи. Класове, оператори, обекти,наследяване, полиморфизъм.
 11. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Реализация. Основни операции.
 12. Структури от данни, използвани в Изкуствения интелект. Търсене в дълбочина и ширина. Евристично търсене.
 13. Експертни системи. – основни принципи на изграждане и функциониране.
 14. Семантични мрежи и фреймове. Планиране.
 15. Семантична характеризация на логическите програми. Минимален Ербранов модел.
 16. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране (ФП). Модели за оценяване на изрази във ФП. Процедури от по-висок ред. Работа със списъци.
 17. Графични файлови формати.
 18. Векторно и пикселно представяне на обектите. Попикселно построяване на отсечка, окръжност, елипса.
 19. Алгоритми за отсичане от изпъкнал многоъгълник. Екранно отсичане.
 20. Запълване на многоъгълник.

 

По посочената тематика се провежда тест

Литература:

 1. Й. Денев, Р. Павлов, Я. Деметрович. Дискретна математика. Наука и изкуство,София, 1984.
 2. М. Нишева, Д. Шишков. Изкуствен интелект. Интеграл, Добрич, 1995.
 3. Е. Лукипудис. Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
 4. Д. Метакидес, А. Нероуд. Принципи на логиката и логическото програмиране. ВИРТЕХ, София, 2000.
 5. Ю. Чарняк, Д. Макдермот. Увод в изкуствения интелект. СОФТЕX, София, 1997.
 6. П. Джаксън. Увод в експертните системи. СОФТЕX, София, 1999.
 7. Л. Николов. Операционни системи. Ciela, София, 1998.
 8. М. Тодорова. Програмиране на C++, част първа и втора. Ciela, София, 2002.
 9. В. Димитров. Увод в обектно-ориентираното програмиране. СУ “Св. Кл. Охридски”, 2000.
 10. M. Toдорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Ciela, София, 2001.
 11. D. A. Patterson, J. L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (2nd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 1997.
 12. J. L. Hennessy, D. A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 1996.
 13. D. F. Rogers. Procedural Elements for Computer Graphics. McGraw-Hill, 1998.