Distributed Systems & Mobile Technologies MSc Program
На магистърската програма по Разпределени системи и мобилни технологии

Цел на програмата:

Студентите да придобият знания и умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на информационните и комуникационните технологии и системи в областта на електронния бизнес и в частност електронната търговия; да получат практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за решаване на бизнес-задачи; да могат да дефинират проблемите, анализират алтернативите и създават подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и поддържане на информационни системи за бизнеса.
За тази магистърска програма могат да кандидатстват кандидати, завършили специалност Информатика.

Общи познания на завършилите програмата

В бизнес организации или в публичната администрация като аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със задълбочени аналитични знания и умения в областта на информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес др.

Практически умения на завършилите програмата

Програмата дава възможност да се получи синергия между знания и умения в областта на бизнеса и информационни и комуникационни технологии.
Електронната търговия използва последните достижения на компютърните системи и мрежи за правене на бизнес по електронен път. Непрекъснатото развитие на информационното общество означава и постоянно повишаване през следващите години на комерсиалните услуги и транзакции, които се извършват по електронен път.

 

Използвани материали:

 1. Joseph L. A. Hughes, Victor Nelson. Computing Curricula 2001: Computer Engineering, IEEE Computer Society / ACM, Computing Curricula – Computer Engineering, Proc. of ASEE Annual Conference, June 17, 2002
 2. ACM, Computing Curricula 2001, Appendix B, Course Descriptions, http://www.computer.org/education/cc2001/steelman/cc2001/appendixb.htm
 3. CCSE, Computing Curricula of Software Engineering, http://sites.computer.org/ccse/

 


УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна дисциплина

ESTS-

Хорариум

кредити

семестриален

седмичен

Първа година

I семестър

Паралелна и разпределена обработка – архитектури, системи, алгоритми

5

60

2+1+1

Средства за бизнес моделиране

5

60

2+1+1

Интегриране на софтуерни приложения (Middleware)

5

60

2+1+1

Съвременни Markup езици - XML

5

60

2+1+1

Мрежово Програмиране на Java

5

60

2+1+1

Управление бизнес процесите

7.5

75

3+0+2

Мрежи и комуникации

5

60

2+1+1

Кодиране и тестване на софтуерните системи

5

60

2+1+1

Групуер

5

60

2+1+1

.

IІ семестър

Компонентно базирано софтуерно инженерство

5

60

2+1+1

Мобилни комуникации

7.5

75

3+0+2

Програмиране на Java сърверни приложения

5

60

2+1+1

Web бази от данни

5

60

2+1+1

Управление на проекти

5

60

2+1+1

WAPа

5

60

2+1+1

Софтуерно инженерство

7.5

75

3+0+2

Мобилна търговия

5

60

2+1+1

.

Втора година

IIІ семестър

Разработване и защита на дипломна работа.

30

300

20

nsbp;

ТЕМАТИЧЕН СПИСЪК ЗА ИЗПИТА

 1. Компютърни архитектури. Организация на централен процесор.
 2. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация.
 3. Крайни автомати. Регулярни изрази.
 4. Компютърни мрежи. Еталонен модел.
 5. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги.
 6. Операционни системи. Управление на ресурсите. Процеси.
 7. Основни типове операционни системи. Файлови систем, тяхната логическа организация и физическо представяне.
 8. Бази от данни и СУБД. Релационни БД. Релационна алгебра и релационно смятане.
 9. Процедурно програмиране – основни информационни и алгоритмични структури.
 10. Обектно ориентирано програмиране - принципи. Класове, оператори, обекти, наследяване, полиморфизъм.
 11. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Реализация. Основни операции.
 12. Структури от данни, използвани в Изкуствения интелект. Търсене в дълбочина и ширина. Евристично търсене.
 13. Експертни системи. – основни принципи на изграждане и функциониране.
 14. Семантични мрежи и фреймове. Планиране.
 15. Семантична характеризация на логическите програми. Минимален Ербранов модел.
 16. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране (ФП). Модели за оценяване на изрази във ФП. Процедури от по-висок ред. Работа със списъци.
 17. Графични файлови формати.
 18. Векторно и пикселно представяне на обектите. Попикселно построяване на отсечка, окръжност, елипса.
 19. Алгоритми за отсичане от изпъкнал многоъгълник. Екранно отсичане.
 20. Запълване на многоъгълник.

По посочената тематика се провежда тест

Литература:

 1. Й. Денев, Р. Павлов, Я. Деметрович. Дискретна математика. Наука и изкуство, София, 1984.
 2. М. Нишева, Д. Шишков. Изкуствен интелект. Интеграл, Добрич, 1995.
 3. Е. Лукипудис. Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
 4. Д. Метакидес, А. Нероуд. Принципи на логиката и логическото програмиране.ВИРТЕХ, София, 2000.
 5. Ю. Чарняк, Д. Макдермот. Увод в изкуствения интелект. СОФТЕX, София, 1997.
 6. П. Джаксън. Увод в експертните системи. СОФТЕX, София, 1999.
 7. Л. Николов. Операционни системи. Ciela, София, 1998.
 8. М. Тодорова. Програмиране на C++, част първа и втора. Ciela, София, 2002.
 9. В. Димитров. Увод в обектно-ориентираното програмиране. СУ “Св. Кл. Охридски”,2000.
 10. M. Toдорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Ciela, София, 2001.
 11. D. A. Patterson, J. L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (2nd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 1997.
 12. J. L. Hennessy, D. A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 1996.
 13. D. F. Rogers. Procedural Elements for Computer Graphics. McGraw-Hill, 1998.