Начало Цели Участници Управление План Публикации Новини Контакти
   
   

Резюме на проекта

Проектът REKS е насочен към общата стратегическа цел на дейностите по програмата на ЕС „Човешки ресурси и мобилност” : да осигури широка подкрепа за развитието на свободни и динамични човешки ресурси на световно ниво в европейската научна система …”. Фокусиран е към общественото признаване на учените и развитието на кариерата на учените, както на национално, така и на регионално равнище в България, и обръща специално внимание на участието на жените в науката.

Основната цел на проекта REKS е да покаже на българското общество важността на учените за изграждане в България на икономика и общество на знанието като част от Европейските.

С оглед изпълнението на основната цел, са формулирани следните подцели на проекта :

  • да улесни диалога между отделните действащи лица в икономиката и обществото по въпроса за важността на учените и съответните политически потребности ;
  • да подобри възприемането на учените в обществото и особено сред младите хора ;
  • да разпространи информация за практическите средства, подпомагащи кариерата на учените в Европа и в България .

С цел удовлетворяване на поставените цели и достигане до широка българска аудитория, проектът ще бъде осъществен с използването на множество канали за информация и осведомяване – информационни семинари в различни градове в България, специално предаване по Нова телевизия, интервюта и публикации в средствата за масово осведомяване и заключителна национална конференция. Специално проучване за състоянието на професията на учените ще съдейства за осведомяване на политическите органи и научната администрация за някои препятствия и добри практики в областта, както и за получаване на обратна връзка от обществеността.

Очаква се проектът да има съществено отражение на регионално и национално равнище, както и принос на Европейско ниво. Резултатите на проекта ще включват :

  • повишена осведоменост на обществеността и бизнес средите за важността на човешките ресурси в науката за изграждане на общество и икономика на знанието ;
  • повишена осведоменост за български и европейски инициативи, свързани с учените ;
  • повишена осведоменост за възможностите за кариера и работа за младите учени в Европа ;
  • принос към създаването на научни човешки ресурси в страната ;
  • намаляване на слабостите сред научните работници и така подпомагане на общество на знанието в България като част от европейското ;
  • разширено участие на български учени в дейностите по програмата Мария Кюри и други програми на ЕС за изграждане на човешки капацитет .
Основна цел
Резултати
 
Пространство на партньорите